Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

en av Wallenbergstiftelserna

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) är en svensk allmännyttig stiftelse som grundades av Knut Agathon Wallenberg och hans maka Alice Wallenberg år 1917. Stiftelsen är huvudsakligen inriktad på att ge stöd till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin, genom långsiktiga anslag till fri grundforskning av högsta internationella klass.

Makarna Knut och Alice Wallenberg grundade 1917 Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 1917 delat ut drygt 27,2 miljarder kronor till excellent svensk forskning och utbildning, varav nästan 14,5 miljarder kronor de senaste tio åren (2018). De senaste årens anslag på närmare 2 miljarder kronor per år har inneburit att Stiftelsen placerar sig som en av de största privata forskningsstiftelserna i Europa.

Anslagskategorier redigera

Anslag beviljas framför allt inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och stöd till excellenta forskare genom programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Clinical Scholars för seniora forskare, samt Wallenberg Academy Fellows för yngre forskare. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram. Stiftelsen tillämpar ett omfattande "peer review" förfarande - ansökningarna granskas av sakkunniga innan beslut tas i Stiftelsens styrelse.

  • Wallenberg Academy Fellows - grundades 2012 i samarbete med fem kungliga svenska akademier och 16 svenska universitet för att ge unga svenska forskare större ekonomiska möjligheter. Uttagning sker genom nominering av lärosätet och urval efter utlåtande från akademierna med stiftelsen som slutgiltig beslutsfattare. Utnämningen innebär ett femårigt forskningsanslag på över 5 miljoner kronor och även möjlighet att söka förlängningsanslag för fortsatt forskning i ytterligare fem år. I slutet av 2020 hade 203 personer blivit utnämnda totalt, varav 16 beviljats förlängningsanslag.[1] För att styra anslagen mot yngre forskare ska forskaren (med vissa undantag) ha disputerat någon gång under de senaste nio åren. Det finns tak för antal nominerade baserat på lärosätenas storlek och nomineringarna ska ha en jämn könsfördelning utan större slagsida än 60 mot 40 %.[2]
  • Wallenberg Scholars - grundades för att stödja framgångsrika seniora forskare vid svenska lärosäten. De 16 deltagande universiteten nominerar nya deltagare som får konkurrera om utnämningarna med sittande Wallenberg Scholars. En utnämning resulterar i anslag värda 20 miljoner fördelade över fem år.[3] År 2020 fanns 79 aktiva Wallenberg Scholars och 21 aktiva Wallenberg Clinical Scholars, för ett totalt antal om etthundra.[4][5]

Strategiska satsningar redigera

Fram till 2026 kommer Stiftelsen satsa cirka 7 miljarder kronor i strategiska satsningar främst inom AI, autonoma system och mjukvara, Life Science, kvantteknologi och utveckling av nya hållbara material och tekniker från svensk skogsråvara inom bland andra Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT och Wood Science Center.

Wallenbergstiftelserna redigera

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är den största av de 16 allmännyttiga Stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna går under samlingsnamnet Wallenbergstiftelserna och delar årligen ut cirka 2,2 miljarder kronor.[6]

Historik redigera

Under sin levnad byggde Knut och Alice Wallenberg upp en ansenlig förmögenhet och redan före Stiftelsens grundande 1917, hade de via donationer bland annat finansierat olika byggnads- och utvecklingsprojekt i det svenska samhället. Genom bildandet av Stiftelsen ville de organisera stödet. Stiftelsens grundplåt bestod av aktier i SEB och Investor till ett värde av 20 miljoner kronor, 593 miljoner kronor i 2017 års penningvärde. Knut och Alice Wallenberg var angelägna om att stödja det ”landsgagneliga” – det som gör nytta för landet – de ville stödja Sveriges utveckling till en forsknings- och utbildningsnation av hög klass. När makarna Wallenberg skrev stiftelseurkunden för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse den 19 december 1917 angav de att förutom ändamålet för Stiftelsen att tillgodose vetenskapliga syften så skulle den främja handel, skog, industri och andra näringar inom landet.

Från och med 1928 står det i stadgarnas ändamål att Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning och utbildning av landsgagnelig innebörd. I början av Stiftelsens verksamhet finansierades främst byggnader för att skapa lokaler för forskning och utbildning. Tyngdpunkten förflyttades sedan successivt till att finansiera den avancerade utrustningen som behövdes för forskningen och därefter projekt- och individanslag.

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera