Socialhistoria är historia ur ett socialt perspektiv.