Karin Strand

svensk litteraturvetare och arkivchef

Karin Strand, född 1970, är fil. dr i litteraturvetenskap och arkivchef vid Svenskt visarkiv (Musikverket). Hon anställdes 2005 som forskningsarkivarie vid Visarkivet och utsågs 2020 till arkivchef.

Strand disputerade 2003 vid Umeå universitet på avhandlingen Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång.

2016 utkom Strand med boken Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck. Karin Strand är 2016 styrelseledamot av Svenska visakademien, Samfundet för visforskning samt Stiftelsen Ulf Peder Olrogs minne.

Bibliografi i urvalRedigera

  • 2016. Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck. Möklinta: Gidlunds, i samarbete med Samfundet för visforskning (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 41).
  • 2016. ”Street ballads spreading the word. The case of 'The two maids who married each other'”, I: Reading and Writing from Below. Exploring the Margins of Modernity. Umeå: Umeå universitet & Kungl. Skytteanska samfundet 2016. (Northern studies monographs 4, Vardagligt skriftbruk 4).
  • 2016. Det sjungna ordet. Konferensrapport från konferensen Det sjungna ordet. Forskningsperspektiv på mötet mellan text, musik och framförande, Linnéuniversitetet i Växjö 25–27 november 2015. Stockholm: Musikverket. Red. tills m. Viveka Hellström.
  • 2015. Tryckta visor. Perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 39). Red. tills. m Märta Ramsten och Gunnar Ternhag.
  • 2013. ”Performing affiliation: on topos in the Swedish preliminaries. I: Dafni Tragaki (red.), Empire of song: Europe and nation in the Eurovision Song Contest. Lanham: The Scarecrow Press (Europea. Ethnomusicologies and modernities 15).
  • 2011. Ulf Peder Olrog: Studier i folkets visor. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström, Märta Ramsten och Karin Strand. Stockholm: Svenskt visarkiv i samarbete med Samfundet för visforskning 2011 (Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 31).
  • 2008. ”På pränt och mellan raderna. Perspektiv på en handskriven ”schlagerbok”. I: Gunnar Ternhag (red.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker: föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008. Kungl. Gustav Adolfs Akademien). Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 105, Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 24).
  • 2003. Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Skellefteå: Ord & visor 2003. Diss.

KällorRedigera