Jubeldoktor

person som firar 50-årsjubileum av sin doktorsexamen
(Omdirigerad från Jubelmagister)

Jubeldoktor (doctor jubilaris) är en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet eller en högskola. För den med filosofie doktorsgrad kan titeln förkortas fil. jubeldr. eller FJubD och motsvarande för andra doktorsgrader.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Före 1863, då titeln filosofie doktor första gången användes i Uppsala, promoverade de svenska filosofiska fakulteterna till magistergraden. Efter 50 år kunde man då promoveras till jubelmagister.

Litteratur

redigera