Järnmättnad, ibland kallat transferrinmättnad, är ett mått som används vid utredning av järnstatus på människor. Måttet räknas fram ur värdena för s-järn (s-Fe) och TIBC (Total iron-binding capacity) enligt formeln s-Fe/TIBC*100. Måttet, som uttrycks i procent, anger hur stor del järntransportproteinet transferrin i blodet som är mättad med järn. Höga värden kan indikera järnöverskott på grund av till exempel hemokromatos, medan låga värden kan tyda på järnbrist. Andra faktorer, till exempel inflammation, kan också påverka provet.