Järnbakterier är kemoautotrofa bakterier som får sin energi helt eller delvis genom att oxidera järn. Till dessa hör Acidithiobacillus ferrooxidans (tidigare Thiobacillus ferrooxidans) och Gallionella ferruginea.

Vattnet i en bäck i Skottland är färgat rött av järnbakterier.

Bakteriernas konsumtion av järn kan orsaka problem för människor när järnstrukturer försvagas och bryts ner. Restprodukten är järnoxider, det vill säga rost, vilket ger en karaktäristisk roströd färg som kan missfärga kläder. Rosten kan också bilda avlagringar och slam som täpper igen vattenledningar och filter.

Bakterierna kan användas industriellt för att rena vatten eller för att utvinna metaller, så kallad biohydrometallurgi.

MetabolismRedigera

I den kemiska processen tar bakterierna upp tvåvärt järn ur omgivningen och oxiderar det med syrgas:

2Fe2+ + ½ O2 + 2H+ → 2Fe3+ + H2O

Restprodukten trevärt järn fälls ut som järn(III)oxidhydroxid:

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3 H+

BilderRedigera