En Householdertransformation är inom matematiken, specifikt linjär algebra, en avbildning som i ett tredimensionellt vektorrum med skalärprodukt reflekterar en vektor i ett plan (som innehåller origo, ett underrum). Detta kan generaliseras till alla ändligtdimensionella vektorrum som reflektion av en vektor i ett hyperplan som innehåller origo.

Transformationen kan även generaliseras till allmänna inre produktrum och kallas då Householderoperator. Transformen introducerades av Alston Scott Householder 1958.

Konstruktion och egenskaperRedigera

Ett hyperplan   kan definieras med dess normerade normalvektor,   (vektorn av längd 1 som är ortogonal till hyperplanet). Då ges Householdermatrisen   av:

 

Där   är enhetsmatrisen och   är det hermiteska konjugatet av  .   reflekterar en punkt   i  , ty:

 

Där   är skalärprodukten. Detta på grund av att   ger avståndet mellan   och  .

  har ett antal bra egenskaper:

  •   är hermitesk:  .
  •   är unitär:  .
  • Av detta följer att   är sin egen invers:  .

Vilket stämmer bra då reflektionen av  :s reflektion måste vara  .

AnvändningRedigera

Householdertransformationer kan användas för att QR-faktorisera en matris.