Hepburn-systemet

system för att transkribera japanska till det latinska alfabetet

Hepburn-systemet, system för att romanisera, genom transkribera, japansk skrift, uppkallat efter James Curtis Hepburn som var först med att använda systemet i och med tredje upplagan av sitt japansk-engelska lexikon 1887. Systemet utformades ursprungligen av Föreningen för japanska alfabetets romanisering 1885. Det finns ett antal reviderade versioner av Hepburn-systemet; den absolut vanligaste är dock det ursprungliga systemet från 1885.

Hepburn-systemet
Kanaヘボンしき
Kanjiヘボン式
Hepburn-transkriberinghebonshiki
Nihon-shikihebonsiki

I Hepburn-systemet har vokalerna samma ljudvärde som i spanska, medan konsonanterna motsvarar uttalet på engelska.[1]

Romaniseringstabell för hiragana med Hepburn-systemet redigera

a i u e o (ya) (yu) (yo)
ka ki ku ke ko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
sa shi su se so しゃ sha しゅ shu しょ sho
ta chi tsu te to ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
na ni nu ne no にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha hi fu he ho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
ma mi mu me mo みゃ mya みゅ myu みょ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
わ wa ゐ i ゑ e を wo
n
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da (ji) (zu) de do ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Romaniseringstabell för katakana med Hepburn-systemet redigera

ア a イ i ウ u エ e オ o (ya) (yu) (yo)
カ ka キ ki ク ku ケ ke コ ko キャ kya キュ kyu キョ kyo
サ sa シ shi ス su セ se ソ so シャ sha シュ shu ショ sho
タ ta チ chi ツ tsu テ te ト to チャ cha チュ chu チョ cho
ナ na ニ ni ヌ nu ネ ne ノ no ニャ nya ニュ nyu ニョ nyo
ハ ha ヒ hi フ fu ヘ he ホ ho ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo
マ ma ミ mi ム mu メ me モ mo ミャ mya ミュ myu ミョ myo
ヤ ya ユ yu ヨ yo
ラ ra リ ri ル ru レ re ロ ro リャ rya リュ ryu リョ ryo
ワ wa ヰ i ヱ e ヲ wo
ン n
ガ ga ギ gi グ gu ゲ ge ゴ go ギャ gya ギュ gyu ギョ gyo
ザ za ジ ji ズ zu ゼ ze ゾ zo ジャ ja ジュ ju ジョ jo
ダ da ヂ (ji) ヅ (zu) デ de ド do ヂャ (ja) ヂュ (ju) ヂョ (jo)
バ ba ビ bi ブ bu ベ be ボ bo ビャ bya ビュ byu ビョ byo
パ pa ピ pi プ pu ペ pe ポ po ピャ pya ピュ pyu ピョ pyo

Romanisering av utökad katakana-tabell redigera

Avser sentida utökningar av katakana som gjorts för att kunna komma närmare ett korrekt uttal av lånord. Romaniseringen av dessa är inte standardiserad, den här tabellen återger de vanligaste formerna.

イェ ye
ウィ wi ウェ we ウォ wo
ヷ va ヸ vi ヹ ve ヺ vo
ヴァ va ヴィ vi ヴ vu ヴェ ve ヴォ vo
シェ she
ジェ je
チェ che
ティ ti トゥ tu
テュ tyu
ディ di ドゥ du
デュ dyu
ツァ tsa ツェ tse ツォ tso
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo
フュ fyu
  • † — Rödmarkerade tecken är föråldrade och används inte i modern japanska, även om de kan förekomma i vissa sammanhang.
  • ‡ — wo används bara som partikel i modern japanska och romaniseras o (som den uttalas).
  • Parenteser — Tecknen inom parenteser används bara när rendaku inträffar med ち chi eller つ tsu.

Se även redigera

Källhänvisningar redigera

  1. ^ "japanska". NE.se. Läst 13 juli 2014.