Hastighetspotential eller dynamiskt tryck är vattnets rörelseenergi i en viss punkt. Hastighetspotential är en del av uttrycket vattenpotential och måste noga beaktas vid både kanalströmning och rörströmning. Vid vattenflöden i markens porsystem blir vattnets hastighet däremot så låg, att hastighetspotentialen lätt kan försummas i beräkningarna. Hastighetspotential brukar ofta betecknas med ψv.

Olika uttryckssätt

redigera

Hastighetspotential kan uttryckas på flera olika sätt:

Energi:   (J)

Energi per enhet massa:   (J/kg = m²/s2)

Energi per enhet volym:   (J/m3 = Pa)

Energi per enhet tyngd (höjd vätskepelare):   (meter vattenpelare)

där

E = Energi (J)

α = Korrektionsfaktor för kinetisk energi (-)

m = Massa (kg)

g = Tyngdacceleration (ca 9,82 m/s2)

V = Volym (m3)

ρ = Densitet (ca 1000 kg/m3)

u = Hastighet (m/s)

t = Tyngd (N)

I hydrotekniska sammanhang uttrycks ofta hastighetspotentialen som en hastighetshöjd (meter vattenpelare).

Korrektionsfaktorn α

redigera

Inom rörströmningen brukar korrektionsfaktorn (α) sättas till 1 och sålunda försummas. Inom kanalströmningen blir däremot hastigheten så pass ojämnt fördelad, att korrektionsfaktorn ej kan försummas.

Några typiska värden för korrektionsfaktorn α
Typ av kanal Min Medel Max
Rektangulär kanal 1,10 1,15 1,20
Naturlig strömfåra 1,15 1,30 1,50
Istäckta floder 1,20 1,50 2,00
Översvämmade dalgångar 1,50 1,75 2,00

Se även

redigera