Hämndporr är en benämning på sexuella bilder och videor som delas och sprids i hämndsyfte. Enligt svensk lag kan den som sprider hämndporr dömas för olaga integritetsintrång eller grovt olaga integritetsintrång, men hämndporr är inte i sig ett juridiskt begrepp.

I Sverige är det sedan 2018 brottsligt att göra intrång i annans privatliv genom att sprida bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation samt bild på någons helt eller delvis nakna kropp, förutsatt att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Om spridningen är försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter ska ansvar inte utdömas. Enligt bestämmelsen i 4 kapitlet 6 c § brottsbalken ska den som därigenom gör sig skyldig till olaga integritetsintrång dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska gärningspersonen enligt 6 d § dömas för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år.

Rättsläget innan lagändringen 2018Redigera

Innan 2018 saknade Sverige lagbestämmelser som uttryckligen förbjöd spridningen av hämndporr. Spridningen kunde ändå bedömas som olaglig under vissa omständigheter.[1] Högsta domstolen har bedömt att spridningen av hämndporr kunnat utgöra grovt förtal. I de fallen ska också statlig ersättning från Brottsoffermyndigheten betalas ut, eftersom distributionen av materialet utgör en kränkning av den drabbades person och därmed frid.[2]

Annan tillämplig lagstiftningRedigera

Spridningen av hämndporr kan också bedömas som upphovsrättsbrott enligt svensk lag. Enligt upphovsrättslagen skyddas bland annat alla fotografier samt ljud- och bildupptagningar (där filmer ingår) som antingen upphovsrättsliga verk eller som så kallade närstående rättigheter. En förutsättning för att kunna förbjudna spridningen av fotografier och ljud- och bildupptagningar på upphovsrättslig väg är emellertid att det är den person som tagit fotografiet eller gjort ljud- och bildupptagningen som motsätter sig spridningen. I sådana fall finns också möjlighet att erhålla ersättning i form av skadestånd för själva spridningen av rättigheten.[3]

Rättsläget i andra länderRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”Examensuppsats Stockholms universitet, Juridiska institutionen”. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:911701/FULLTEXT01.pdf. Läst 24 oktober 2016. 
  2. ^ ”HD: Rätt till ersättning från staten vid hämndporr”. Allt om Juridik. 11 december 2015. https://www.alltomjuridik.se/nyheter/hamndporr-brottsskadeersatrtning/. Läst 19 maj 2019. 
  3. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Svensk författningssamling 1960:1960:729 t.o.m. SFS 2018:1099 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729. Läst 19 maj 2019. 
  4. ^ Revenge porn prosecutions exceed 200” (på en-GB). BBC News. 6 september 2016. http://www.bbc.com/news/uk-37278264. Läst 1 januari 2018. 
  5. ^ Yifa Yaakov, "Israeli Law Makes Revenge Porn a Sex Crime", The Times of Israel (Jan. 6, 2014).
  6. ^ http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/what-is-revenge-porn-9580251.html