Öppna huvudmenyn

Hälsoekonomi är ett område inom nationalekonomin, inom vilket man analyserar hälsa och sjukvård med hjälp av vanligt förekommande ekonomisk teori och empiri, eller med metoder specifikt utvecklade för området. För en översikt över områden som omfattas av hälsoekonomin brukar man ofta hänvisa till Alan Williams (1927-2005, professor i ekonomi vid York universitet[1]) "plumbing diagram"[2]. En av de mest kända tillämpade metoderna inom hälsoekonomi är hälsoekonomiska utvärderingar.

Hälsoekonomiska utvärderingarRedigera

... the comparative analysis of alternative courses of action in terms of both their costs and consequences.
– Drummond et al, Methods for the economic evaluation of health care programmes (4th ed), 2015. sid 4.

Syftet med hälsoekonomiska utvärderingar är att ge beslutsfattare underlag då de behöver välja mellan olika metoder. Utvärderingarna innehåller kostnader och effekter som är förknippade med de specifika metoderna[3], precis som det välkända citatet ovan säger[4].

I analysen jämförs metodernas kostnader och effekter som en kvot, kallad kostnadseffektivitetskvoten (på engelska: ICER, Incremental cost-effectiveness ratio)[5]

 

Resultatet av analysen blir alltså en kostnad per effekt. Och då beräkningen jämför två olika alternativ blir resultatet den extra (inkrementella) kostnaden per effekt för det dyrare alternativet A. Beslutsfattare kan sedan avgöra om de tycker att den extra kostnaden är rimlig att betala för effekten.

PerspektivRedigera

Hälsoekonomiska analyser utförs vanligen ur ett specifikt perspektiv. Vilket perspektiv som väljs avgör vilka kostnader som man tar hänsyn till. Exempelvis kan analysen göras utifrån en särskild betalares perspektiv, och då inkluderas endast kostnader som är relevanta för denna betalare, exempelvis ett sjukhus. Analysen kan också göras utifrån ett samhällsperspektiv, då inkluderas också så kallade indirekta kostnader (exempelvis produktionsbortfall eller kostnaden som uppstår när anhöriga vårdar den sjuke i hemmet). Partiella hälsoekonomiska analyser med samhällsperspektiv, studier som enbart undersöker kostnader och bortser från hälsoeffekter, benämns ofta samhällskostnadsstudier (på engelska Cost-of-Illness studies, COIs)

EffekterRedigera

Vid hälsoekonomisk utvärdering används ofta antal levnadsår eller kvalitetsjusterade levnadsår, men andra utfall är också möjliga, beroende på vilken typ av ekonomisk utvärdering som avses. Vid kostnads-effekt-analyser kan en mängd olika hälsoutfall användas, såsom förändring i blodtryck, medan kostnads-nytto-analys kräver ett hälsoutfall som både tar hänsyn till livskvalitet (exempelvis kvalitetsjusterade levnadsår) och där livskvalitetsmåttet kan anges i form av nytta. Vid kostnads-intäkt-analys beräknas även hälsoutfallet i form av pengar.

DiskonteringRedigera

Kostnader och effekter diskonteras vanligen med 3 % i Sverige, baserat på TLV rekommendationer [6] , men procentsatsen skiljer sig mellan länder. För att effekter och kostnader som nära i tiden skall värderas högre än eventuella vinster långt fram, då dessa är mer osäkra. Baksidan med diskontering är att exempelvis vacciner missgynnas, den stora kostnader är vi vaccinationstillfället medan vinsterna kan ligga flera decennier fram i tiden.

ModellerRedigera

Kostnader och effekter i hälsoekonomiska utvärderingar skattas ibland genom ett beslutsträd, markov kohort-modell, mikrosimulering eller diskret simulering.

MyndigheterRedigera

I Sverige använder sig TLV av hälsoekonomiska analyser, då ett beslut skall fattas huruvida ett läkemedel skall omfattas av förmån eller inte. Liknande myndigheter i Europa är NICE i England, IQWIG i Tyskland AIFA i Italien och CVZ i Nederländerna. Även SBU har ofta ett avsnitt om hälsoekonomiska aspekter[7] rapporter som granskar hälso- och sjukvårdens vetenskapliga underlag. Inom trafiksäkerhet och uppföljning av olyckor finns en lång svensk tradition av att studera samhällskostnader.[8]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Alan Williams 1927 - 2005”. https://www.york.ac.uk/che/alan-williams/. Läst 30 augusti 2017. 
  2. ^ Williams, Alan (1987). Health and economics: proceedings of Section F (Economics) of the British Association for the Advancement of Science, Bristol, 1986. Basingstoke: Macmillan. ISBN 978-1-349-18800-0 
  3. ^ ”SBUs metod -avsnitt Hälsoekonomi”. http://www.sbu.se/sv/var-metod/. Läst 7 september 2019. 
  4. ^ Michael,, Drummond,. Methods for the economic evaluation of health care programmes (Fourth edition). ISBN 9780199665877. OCLC 927101673. https://www.worldcat.org/oclc/927101673 
  5. ^ Drummond m fl, M (2015). Methods for the economic evaluation of health care programmes. (4:e upplagan). Oxford, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-966588-4 
  6. ^ ”Tandvårds och läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om ekonomiska utvärderingar, 2015:1”. Arkiverad från originalet den 6 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170106173601/http://www.tlv.se/Upload/Lagar_och_foreskrifter/TLVAR_2015_1.pdf. Läst 5 december 2016. 
  7. ^ Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Metodbok, kapitel om Hälsoekonomi
  8. ^ Sara Olofsson 2008. Cost of illness, Teoretisk genomgång. Nationellt centrum för lärande från olyckor, NCO 2008:4.

Externa länkarRedigera