Ej att förväxla med Gustaf Wilhelm Nerman.
Gustaf Nerman på omslaget till Hvar 8 Dag 1912.

Gustaf Magnus Nerman, född 6 juli 1827 i Stockholm, död 12 januari 1913 i Uppsala, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör.

BiografiRedigera

Nerman skrevs efter studentexamen i Uppsala 1846 in vid Högre artilleriläroverketMarieberg 1848 och utexaminerades därifrån 1851. Han blev 1852 löjtnant och 1875 major i Väg- och vattenbyggnadskåren samt var 1875-92 distriktschef i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

Han gjorde sig särskilt känd som skriftställare i tekniska frågor och publicerade en mängd uppsatser och utredningar rörande kommunikations- och farledsfrågor, byggnadsmetoder, hydrografiska spörsmål med mera, även mycket på det teknisk-historiska området. Han redigerade (jämte Adolf W. Edelsvärd) "Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörsvetenskap" (1859-70) och utgav bland annat Göta kanals historia från äldsta tider till våra dagar (1895-97).

År 1862 vann han pris för en stadsplan i Göteborg.

Bibliografi ordnad alfabetisktRedigera

 • Afhandling om jernvägars anläggning och rörelsemateriel, Afd. 1,2. Stockholm. 1856. Libris länk 
 • Avesta : dess uppkomst och utveckling. Uppsala: Akad. bokh. 1912. Libris länk 
 • Betraktelser ang. Mälarens vattenförhållanden och deras ordnande. Uppsala: Akad. bokh. 1910. Libris länk 
 • Betänkande och förslag till Glans reglering vid Fiskeby. Stockholm: Förf :n. 1899. Libris länk 
 • Betänkande och förslag öfver regleringen af Motala ström. Stockholm. 1859. Libris länk 
 • Betänkande rörande en jernvägsanläggning mellan Oxelösund och Qvicksund. Nyköping. 1864. Libris länk 
 • Bidrag till kanalfrågan Roxen-Glan-Norrköping. Norrköping: Jonssons boktr. 1899. Libris länk 
 • Bångbro järnverk : en skildring. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1908. Libris länk. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-1616236 
 • Dalgången mellan Ljusnan och Hudiksvall samt Linspinneriet i Forssa, skildrade i bref till Söderhamns tidning. Uppsala: Akad. bokh. 1902. Libris länk 
 • Dalälfvens reglering. Stockholm: Centraltryckeriet. 1910. Libris länk 
 • Elektrisk kraftstation i Norrköping. Stockholm. 1899. Libris länk 
 • En inomskärs farled mellan Stockholm och Öregrund. Stockholm. 1885. Libris länk 
 • Farled mellan Hammarbysjön och Baggensfjärden öfver Järlasjön. Uppsala: Akad. bokh. 1912. Libris länk 
 • Fucino-sjöns torrläggning. Stockholm. 1898. Libris länk 
 • Försök att bestämma förhållandena vid jernvägar för olika spårvidd samt kostnaden för deras anläggning, materiel, drift och underhåll. Stockholm. 1863. Libris länk 
 • Granskning af drätselnämndens utlåtande i gaslysningsfrågan. Stockholm: Förf. 1882. Libris länk 
 • Grängesbergs kapellförsamling : en skildring. Uppsala: Akad. bokh. 1908. Libris länk 
 • Göta kanals historia från äldsta tider till våra dagar : en teknisk-ekonomisk skildring af nämnda företags uppkomst, utveckling och fullbordan under tre århundraden. Stockholm. 1895-1896. Libris länk 
 • Hammarforsen i Indalsälfven, Ragunda socken och Jämtlands län. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1901. Libris länk 
 • Handbok för beräkningar vid dikning och annan afledning af vatten. Stockholm: P. A. Norstedt & S :r. 1887. Libris länk 
 • Handbok i bergssprängning och om bergskotts tändning medels elektricitet. Stockholm: Alb. Bonnier. 1894. Libris länk 
 • Handbok i civil-ingeniörs-vetenskapen för tekniska läroanstalter, bergs-och byggnadsskolor, ingeniörer, byggmästare, samt till handledning för alla, som vilja inhämta kännedom om dylika byggnadsarbeten efter Mahan och Schubert / öfversatt och försedd med åtskilliga tillägg af Gustaf Nerman. Stockholm. 1852. Libris länk 
 • Handledning i afvägnings-konsten, med 22 i texten intryckta träsnitt. Bibliothek i praktisk landthushållning, 2561508 ; 2. Stockholm. 1860. Libris länk 
 • Hjälmare kanals historia. Uppsala: Akad. bokh. 1910. Libris länk 
 • Hjälmarens vattenförhållanden, sådana de hafva varit åren 1902-1904. Eskilstuna. 1905. Libris länk 
 • Hjälmarens vattenförhållanden åren 1889-1892. Örebro. 1893. Libris länk 
 • Hjälmarens vattenförhållanden åren 1900-1901. Stockholm. 1902. Libris länk 
 • Hufvudstadens bostads- och befolkningsförhållanden. 1879. Libris länk 
 • [https ://stockholmskallan.stockholm.se/post/8221 Hufvudstadens sotare-mysterier tecknade af en sakkunnig]. Stockholm. 1872. Libris länk. https ://stockholmskallan.stockholm.se/post/8221 
 • Hvarest gräfde sig Olaf Haraldsson ut ur Mälaren. [Stockholm]. 1893. Libris länk 
 • En inomskärs farled mellan Stockholm och Öregrund. Stockholm. 1885. Libris länk 
 • Jernväg norr om Mälaren. Stockholm. 1857. Libris länk 
 • Jernvägarne norr om Mälaren. Köping. 1859. Libris länk 
 • Jämtland och Medelpad : anteckningar under en resa 1900 : skildrade i bref till Gefleposten. Stockholm: Nord. bokh. 1900. Libris länk 
 • Järnvägen Köping-Uttersberg-Riddarhyttan : dess historia. [Köping]: [KUJ museifören.]. 1983[1909]. Libris länk 
 • Kanal mellan Norrköping och Roxen. Norrköping. 1898. Libris länk 
 • Laxåverken : en redogörelse. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1907. Libris länk 
 • Letstigen och Svea kanal. [S.l.]. 1904. Libris länk 
 • Mina minnen : 1827-1907. 1, 1827-1862. Uppsala. 1907. Libris länk 
 • Minnestal öfver Kongl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens två första chefer Axel Erik von Sydow och Johan Otto Modig, hållna i Väg- och vattenbyggnads-klubben. Stockholm. 1894. Libris länk 
 • Motala ström och dess dalgång. Norrköping. 1898. Libris länk 
 • Mälarens reglering. Stockholm. 1907. Libris länk 
 • Mälarens reglering och vattenstånd samt en ny bro öfver Norrström. Uppsala: Akademiska bokhandeln i distr. 1906. Libris länk 
 • Mälarens vattenstånd och dess inflytande på helsotillståndet i Stockholm / af G. N. Stockholm. 1894. Libris länk 
 • Mälarens vårflöde i år och 1909 : öppet bref till "Fisk". Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1910. Libris länk 
 • Norrköpings hamnfråga. Norrköping. 1905. Libris länk 
 • Norrland : några anteckningar därom under en resa sommaren 1896 skildrade i bref till Nya dagligt allehanda. Stockholm. 1897. Libris länk 
 • Nyköpings kanal. Nyköping. 1904. Libris länk 
 • Nynäsbanan och Nynäs hamn. Uppsala: Akad. bokh. 1904. Libris länk 
 • Något om Arbrå. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1906. Libris länk 
 • Något om hamnbyggnaden i Gefle. Uppsala: Akad. bokh. 1904. Libris länk 
 • Något om Hjälmare kanal samt Sveriges äldsta kanalkarta. Stockholm: Central-tryckeriet. 1900. Libris länk 
 • Något om i Indalsälfven, Ljusnan och Dalälfven rådande hydrografiska förhållanden. Uppsala: Akad. bokh. 1901. Libris länk 
 • Något om inlandsbanan. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1906. Libris länk 
 • Något om Norrland : dalgången mellan Ljusnan och Hudiksvall samt linspinneriet i Forssa : skildrade i bref till "Söderhamns tidning". Uppsala. 1902. Libris länk 
 • Något om Stockholm. Stockholm: Samson & Wallin. 1880. Libris länk 
 • Något om Stockholm : dess utveckling, nya förbindelseleder m. m. Stockholm: Alb. Bonnier. 1899. Libris länk 
 • Något om Trollhätte kanal, därvarande vattenkraft samt om Venerns reglering. Upsala. 1902. Libris länk. http://runeberg.org/ngmtrollh/ 
 • Något om Vänerns vattenförhållanden : (för Handelstidningen). [Sverige. 1903. Libris länk 
 • Några anteckningar om Mälaren och dess vattenstånd af Gustaf Nerman [Ur Ymer H. 4 1897]. [S.l]. 1897. Libris länk 
 • Några historiska anteckningar om torfberedning samt om virkes skyddande mot röta. Stockholm. 1902. Libris länk 
 • Några minnen från femtio år sedan på Marieberg. Uppsala. 1901. Libris länk 
 • Några ord i gaslysningsfrågan. Stockholm: Förf. 1882. Libris länk 
 • Några ord i jernvägs-frågan af en man af facket. Stockholm. 1857. Libris länk 
 • Om jernvägar i allmänhet, och särskildt om det jernvägssystem, som i tekniskt hänseende torde vara fördelaktigast för Sverige. Stockholm. 1857. Libris länk 
 • Om kanaler och slussar : föredrag, hållet i Väg-och Vattenbyggnads-klubben samt försedt med några tilllägg. Stockholm. 1894. Libris länk 
 • Om krökningar i kanaler. Stockholm. 1895. Libris länk 
 • Om ordnandet af Norrström. Stockholm. 1904. Libris länk 
 • Om reglering af Mälarens vattenstånd. Stockholm. 1900. Libris länk 
 • Om sjön Östens sänkning : 3. 1-2 troligen ej tr. & troligen ej förf.af Nerman. Örebro. 1889. Libris länk 
 • Om utrymmet i Stockholms hamnar samt om Mälarens utlopp. Stockholm: Samson & W. 1867. Libris länk. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/8220 
 • Pappersmassa och papper : en storartad men hotad industri. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1908. Libris länk 
 • Polhems slussar och Trollhätte kanal. Stockholm. 1895. Libris länk 
 • Promemoria angående jernväg mellan Oxelösund och Vestmanland. Nyköping. 1862. Libris länk 
 • Sju planscher hörande till afhandling om jernvägars anläggning och rörelsemateriel. Stockholm. 1856. Libris länk 
 • Sjöfarten på Mälaren. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1911. Libris länk 
 • En sjösänkning vid Skebo. Stockholm. 1885. Libris länk 
 • Skogstillgångarna i några af Helsinglands socknar. Stockholm. 1897. Libris länk 
 • Stockholm 1950 : en drömbild på Kalmar slott / Kalospinterokromatokrene. Stockholm: Nord. bokh. 1897. Libris länk  Fulltext: Göteborgs universitetsbibliotek, Litteraturbanken.
 • Stockholm för sextio år sedan och dess framtid : en skildring. Stockholm. 1894. Libris länk 
 • Stockholms vattenledning sedd från financiel ståndpunkt. Stockholm: Förf :n. 1882. Libris länk 
 • Strömsholms kanals historia. Uppsala: Akad. bokh. 1909. Libris länk. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-1616247 
 • "Svartbäcksgubbar" förr och nu. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1909. Libris länk 
 • Södermalm och ny farled genom Hammarbysjön emellan Saltsjön och Mälaren. Stockholm: Nord. bokh. 1896. Libris länk 
 • Södertälje kanals historia. Uppsala: Akademiska bokhandeln. 1912. Libris länk 
 • Temnarens sänkning. Jönköping. 1898. Libris länk 
 • Till och från Bollnäs : anteckningar under en resa. Stockholm: Sandbergs bokh. 1897. Libris länk. http://runeberg.org/ngbollnas/ 
 • Tillgodogörande af Trollhättans vattenkraft : en tvistefråga mellan väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och professor Richert. Stockholm. 1906. Libris länk 
 • Timmerflottningen mellan Sverige och Norge. Stockholm. 1905. Libris länk 
 • Timmermansorden, dess tomter och framtid. Stockholm: Nordiska bokh. 1897. Libris länk 
 • Timmermansorden och Stockholms stad. Uppsala. 1906. Libris länk 
 • Tre tal hållna i Timmermansorden arbetsåret 1896 af Gustaf Nerman ... Stockholm. 1897. Libris länk 
 • Trollhättans vattenmängd : en hydrografisk studie. Stockholm: Centraltr. 1906. Libris länk 
 • Trollhätte kanal : dess bolag samt kanalförslaget Venersborg-Uddevalla. Stockholm: Förf :n. 1896. Libris länk 
 • Trollhätte kanal : (För.H.-T.). Göteborg. 1902. Libris länk 
 • Trollhätte kanals äldre historia : en kort skildring. Uppsala: Akad. bokh. 1910. Libris länk 
 • Vattenkraftstationer vid Elfkarleby och Forssa samt Stockholms stads elektricitetsverk. Stockholm. 1901. Libris länk 
 • Visby hamn. Stockholm. 1904. Libris länk. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-2932971 
 • Vreta-åns sänkning. Stockholm: Bonniers. 1887. Libris länk 
 • Vuoksen och Göta älf : Imatra och Trollhättan : en hypografisk studie. Uppsala. 1902. Libris länk 
 • Ångermanälfvens flodområde, hydrografi och trävarurörelse m.m. Uppsala. 1903. Libris länk 
 • Ännu några ord i gaslysningsfrågan. Stockholm: Förf. 1882. Libris länk 

RedaktörRedigera

 • Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap. Stockholm. 1859-1870. Libris länk 

ReferenserRedigera

Vidare läsningRedigera