Funktionell grupp

del av molekyl som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper

En funktionell grupp är i kemin en sammanhängande grupp av atomer som tillsammans utgör en (oftast mindre) del av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper. Genom att byta ut väteatomer i kolväten mot olika funktionella grupper bildas en mycket stor mängd klasser av ämnen. Exempelvis ger den funktionella gruppen -OH kopplat till en kolvätekedja, en alkohol. Karboxylgruppen -COOH ger en karboxylsyra, och så vidare.

Funktionella grupper till kolväten redigera

Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funktionell grupp Grafisk formel Exempel
Alkohol R-OH Hydroxylgrupp   metanol, etanol, kolesterol
Aldehyd R-CHO Aldehydgrupp   acetaldehyd
Keton R1-(CO)-R2 Ketongrupp   aceton
Fosfat R- O - PO32- Fosfatgrupp   ATP
Alkyn -Trippelbindning R≡R Alkynylgrupp   acetylen
Alken -Dubbelbindning R=R Alkenylgrupp   eten
Karboxylsyra R-COOH Karboxylgrupp   etansyra (ättiksyra)
Amin -NH2 Primär aminogrupp   metylamin
Amid Amidgrupp  
Syraklorid R-COCl Klorformylgrupp   acetylklorid, oxalylklorid
Estrar R-COO-R Esterbindning   etylpropanoat
Etrar R-O-R Eterbindning   dietyleter
Tioler R-SH Sulfhydrylgrupp   metylmerkaptan

Kombinationen av namnet på de funktionella grupperna med namnet på alkenen den sitter på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen.

Atomerna som inte är väte är alltid associerade till varandra och till resten av molekylen med kovalenta bindningar. Vätet i till exempel karboxylgruppen binds genom jonbindningar och kan komma att disassociera vilket sänker pH.

Den första kolatomen som fäster till den funktionella gruppen kallas för alfa-kolet.