En förlikningskommitté sammankallas inom Europeiska unionen när Europaparlamentet och Europeiska unionens råd inte kan komma överens om ett gemensamt lagförslag. Dess funktion är att, på grundval av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter, nå ett gemensamt utkast som kan godkännas av båda de lagstiftande institutionerna. Förlikningsförfarandet kan användas när det ordinarie lagstiftningsförfarandet eller budgetförfarandet tillämpas.[1][2]

En förlikningskommitté består av rådsmedlemmarna, eller företrädare för dessa, och lika många företrädare för Europaparlamentet.[1][2] Beslut fattas med kvalificerad majoritet bland rådsmedlemmarna, eller deras företrädare, och enkel majoritet bland företrädarna för Europaparlamentet.[1][2] Europeiska kommissionen deltar i kommitténs arbete, med syfte att ta initiativ för att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra.[2][3] I Europaparlamentets delegation ingår alltid det ansvariga utskottets ordförande och den föredragande för lagförslaget.[4] Delegationens politiska sammansättning ska avspegla parlamentets sammansättning.[5] I regel utses ledamöter från det ansvariga utskottet, med undantag för tre ledamöter som utses som ständiga ledamöter för en period av tolv månader. Dessa tre ledamöter utses bland de vice talmännen av de politiska grupperna och måste komma från minst två olika politiska grupper.[4] Delegationen leds av en av de tre ledamöterna eller Europaparlamentets talman.[6] Dess överläggningar är inte offentliga, men politiska grupper och grupplösa som inte finns representerade har rätt att närvara med var sin företrädare vid delegationens interna förberedande sammanträden.[7]

I enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet kan en förlikningskommitté sammankallas efter den andra behandlingen i de lagstiftande institutionerna om de inte har kunnat enas om ett lagförslag, men samtidigt inte heller har avslagit lagförslaget helt. Förlikningskommittén har sex veckor på sig att nå ett gemensamt utkast på grundval av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter vid andra behandlingen.[1] Tidsfristen kan dock förlängas med två veckor på initiativ av Europaparlamentet eller rådet.[8] Om förlikningskommittén lyckas nå en överenskommelse inom sin tidsfrist måste detta lagförslag godkännas av Europaparlamentet och rådet i en tredje behandling. Om förlikningskommittén inte lyckas nå en överenskommelse eller om en sådan överenskommelse förkastas av Europaparlamentet eller rådet, faller lagförslaget.[9]

I enlighet med budgetförfarandet kan en förlikningskommitté sammankallas om Europaparlamentet ändrar rådets ståndpunkt inom 42 dagar från att rådet har översänt den. En förlikningskommitté ska i så fall omedelbart sammankallas av Europaparlamentets talman i samförstånd med rådets ordförande, såvida rådet inte inom tio dagar godkänner samtliga av Europaparlamentets ändringar.[10] Förlikningskommittén har 21 dagar på sig att nå ett gemensamt utkast.[2] Om förlikningskommittén lyckas nå en överenskommelse inom sin tidsfrist måste detta budgetförslag godkännas av Europaparlamentet och rådet.[11] Om förlikningskommittén inte lyckas nå en överenskommelse eller om en sådan överenskommelse förkastas av Europaparlamentet eller rådet, faller budgetförslaget och Europeiska kommissionen måste lägga fram ett nytt budgetförslag.[12]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c d] ”Artikel 294.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 174. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 2. ^ [a b c d e] ”Artikel 314.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 184. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 3. ^ ”Artikel 294.11 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 175. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 4. ^ [a b] ”Artikel 77.3 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
 5. ^ ”Artikel 77.2 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
 6. ^ ”Artikel 77.6 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
 7. ^ ”Artikel 77.5 i Europaparlamentets arbetsordning”. Europaparlamentets arbetsordning. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SV&reference=TOC. 
 8. ^ ”Artikel 294.14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 175. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 9. ^ ”Artikel 294.12 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 175. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 10. ^ ”Artikel 314.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 183–184. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 11. ^ ”Artikel 314.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 184. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 12. ^ ”Artikel 314.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 184. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.