En författningssamling är en samling lagar och andra författningar. I Sverige och Finland används termen för en viss eller vissa officiella regelbundet utkommande samlingar.

Begreppet författningssamling används i Finland för lagar och förordningar medan motsvarigheten för myndighetsföreskrifter benämns föreskriftssamlingar[1]. Den engelska översättningen av ordet författningssamling är statute book[2] men det har inte samma betydelse på andra språk som på svenska[3]. Många länder har helt andra system för utgivning av skriven rätt.

Sverige redigera

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Författningar är bindande regler. Riksdagen beslutar om lagar, regeringen om förordningar och myndigheterna om föreskrifter.

I Sverige är en författningssamling en regelbundet utgiven samling lagar och andra författningar som regeringen utfärdar genom Svensk författningssamling eller sådant som riksdagen enligt lag ger myndigheter och andra liknande institutioner tillåtelse att utfärda eller föreskrifter som utfärdats enligt Författningssamlingsförordningen (1976:725).

Den allmänna svenska författningssamlingen är Svensk författningssamling (SFS), i vilken samtliga svenska lagar och förordningar publiceras. I övriga författningssamlingar publiceras de författningar som närmast berör till exempel en viss myndighets verksamhet. Sedan 1992 trycks SFS och flera myndigheters författningssamlingar av Fritzes[4]. Även om författningssamlingarna numera finns tillgängliga på respektive myndighets webbsida så är det de tryckta författningssamlingarna som är gällande rätt.

Utgivningen av Svensk författningssamling startade 1825. Dessförinnan samlades svenska författningar i tryck under begreppet Årstrycket.

En samling med författningar som utges på enskilt initiativ och med viss redigering av materialet såsom i texten insprängda kommentarer, noter och rättsfallshänvisningar, brukar kallas lagbok.

Författningssamlingar för centrala myndigheter redigera

Författningssamling Förkortning Övrigt
Arbetsgivarverkets författningssamling AGVFS Se Arbetsgivarverket. Utnyttjas också av Statens pensionsverk.
Arbetsmarknadsstyrelsens författningssamling AMSFS Se Arbetsförmedlingen. Utnyttjas också av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS Se Arbetsmiljöverket
Banverkets författningssamling BV-FS Se Trafikverket (Sverige)
Bolagsverkets författningssamling Se Bolagsverket
Boverkets författningssamling Se Boverket
Centrala studiestödsnämndens författningssamling Se Centrala studiestödsnämnden
Datainspektionens författningssamling DIFS Se Datainspektionen (Sverige)
Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten är avvecklad. Se Jordbruksverket
Domstolsverkets författningssamling DVFS Se Domstolsverket
Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS Se Elsäkerhetsverket; Utnyttjas också av Sveriges geologiska undersökning
Finansinspektionens författningssamling FFFS Se Finansinspektionen
Fiskeriverkets författningssamling FIFS Se Fiskeriverket
Försvarets författningssamling FFS Se Försvarsmakten; Utnyttjas också av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk
Försäkringskassans författningssamling FKFS Se Försäkringskassan; Utnyttjas också av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och Premiepensionsmyndigheten
Högskoleverkets författningssamling HSVFS Se Högskoleverket
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS Se Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Järnvägsstyrelsens författningssamling Se Transportstyrelsen
Kammarkollegiets författningssamling KAMFS Utnyttjas också av Fastighetsmäklarnämnden och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS Se Kemikalieinspektionen
Kommerskollegiums författningssamling
Konkurrensverkets författningssamling KKVFS Se Konkurrensverket
Konsumentverkets författningssamling Se Konsumentverket (Sverige)
Kriminalvårdsverkets författningssamling Se Kriminalvården
Krisberedskapsmyndighetens författningssamling Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Lantmäteriverkets författningssamling LMFS Se Lantmäteriet
Livsmedelsverkets författningssamling LIVSFS Se Livsmedelsverket
Lotteriinspektionens författningssamling LIFS Se Lotteriinspektionen
Luftfartsstyrelsens författningssamling Se Transportstyrelsen
Läkemedelsförmånsnämndens författningssamling LFNFS Se Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Läkemedelsverkets författningssamling LVFS Se Läkemedelsverket
Migrationsverkets författningssamling Se Migrationsverket (Sverige)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverkets författningssamling Se Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverkets författningssamling PRVFS Se Patent- och registreringsverket
Post- och telestyrelsens författningssamling PTSFS Se Post- och telestyrelsen
Revisorsnämndens författningssamling RNFS Se Revisorsnämnden
Riksarkivets författningssamling RA-FS Se Riksarkivet (Sverige)
Riksgäldskontorets författningssamling RGKFS Se Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsens författningssamling RPSFS Se Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS Se Transportstyrelsen
Skatteverkets författningssamling Se Skatteverket
Skogsstyrelsens författningssamling Se Skogsstyrelsen
Socialstyrelsens författningssamling SOSFS Se Socialstyrelsen
Statens energimyndighets författningssamling Se Energimyndigheten
Statens folkhälsoinstituts författningssamling FHIFS Se Statens folkhälsoinstitut
Statens jordbruksverks författningssamling Se Statens jordbruksverk; Innehåller även föreskrifter och allmänna råd från Djurskyddsmyndigheten som upphörde 30 juni 2007
Statens kulturråds författningssamling KRFS Se Statens kulturråd; Utnyttjas även av Statens ljud- och bildarkiv, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Presstödsnämnden, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond, Taltidningsnämnden samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Statens kärnkraftinspektions författningssamling Se Strålsäkerhetsmyndigheten
Statens räddningsverks författningssamling Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens skolverks författningssamling SKOLFS Se Skolverket
Statens strålskyddsinstituts författningssamling SSIFS Se Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS Se Strålsäkerhetsmyndigheten
Statistiska centralbyråns författningssamling SCBFS Se Statistiska centralbyrån
Svenska Kraftnäts författningssamling SvKFS Se Svenska Kraftnät
Styrelsens för ackreditering och teknisk författningssamling Se Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling TLVFS Se Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tillväxtverkets författningssamling Se Tillväxtverket
Totalförsvarets pliktverks författningssamling TPVFS Se Pliktverket
Trafikverkets författningssamling TRVFS Se Trafikverket (Sverige)
Transportstyrelsens författningssamling TSFS Se Transportstyrelsen
Tullverkets författningssamling SE Tullverket
Verkets för näringslivsutveckling författningssamling (NUTEK) Se Tillväxtverket
Vetenskapsrådets författningssamling Se Vetenskapsrådet
Vägverkets författningssamling VVFS Se Trafikverket (Sverige)
Åklagarmyndighetens författningssamling ÅFS Se Åklagarmyndigheten

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt redigera

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

Författningssamlingar för län redigera

Länsstyrelserna i de olika länen i Sverige ger ut författningssamlingar för respektive län, som omfattar regler som har utfärdats av länsstyrelsen och vissa andra lokala regler. Författningssamlingarna publiceras bland annat på respektive länsstyrelses webbsida.

Författningssamlingar för kommuner redigera

Se även redigera

USA redigera

I USA publiceras lagar antagna av kongressen dels kronologiskt efter ämne i United States Code (förkortat U.S.C.)[6] samt också i kronologisk ordningsföljd i United States Statutes at Large. Regeringsdepartementen och myndigheternas förordningar och föreskrifter som påverkar allmänheten publiceras i den ämnessorterade Code of Federal Regulations (förkortat C.F.R.) samt i den dagliga officiella tidningen Federal Register.

Externa länkar redigera

Referenser redigera

  1. ^ http://www.finlex.fi/sv/, Statens FÖRFATTNINGSDATA - FINLEX ® (Läst 18 maj 2008)
  2. ^ http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=f%f6rfattningssamling[död länk], Nationalencyklopedin (Läst 18 maj 2008)
  3. ^ http://www.thefreedictionary.com/statute+book, TheFreeDictionary - by Farlex (Läst 18 maj 2008)
  4. ^ http://www.fritzes.se/njab/ffs/home.nsf Arkiverad 16 maj 2008 hämtat från the Wayback Machine., Fritzes FS (Läst 16 maj 2008)
  5. ^ http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/FrameSet?OpenPage
  6. ^ Lagar som enbart gäller ett begränsat antal människor eller för en begränsad tid ingår ej.