Företagshypotek är en säkerhetsrätt som ersatt företagsinteckning från 1 januari 2009. Företagsinteckning var en inteckning i ett företags tillgångar som till exempel inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen kunde användas som säkerhet för krediter.

Näringsidkare eller den som avser att utöva näring kan upplåta företagshypotek i sin näringsverksamhet genom att få visst belopp inskrivet i företagsinteckningsregistret.[1]

Registret förs av bolagsverket, som utfärdar bevis om inteckningen vilket kallas företagsinteckningsbrev. Dessa kan antingen vara skriftliga eller elektroniska.[2]

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev pantsätts genom att näringsidkaren överlämnar det som säkerhet till en borgenär. Ett elektroniskt anses ha pantsatts när borgenären har registrerats som inteckningsbrevshavare.[3]

Företagshypoteket omfattar en näringsidkares lösa egendom som hör till näringsverksamheten utom kassa- eller bankmedel, finansiella instrument eller egendom som kan intecknas på annat sätt, till exempel luftfartyg och skepp. Företagshypoteket ger särskild förmånsrätt vid både utmätning och konkurs enligt 5 § förmånsrättslagen.[4][5] En företagsinteckning som sökts före annan företagsinteckning har företräde. Inteckningar som sökts på samma inskrivningsdag ger lika rätt.[6] På ansökan av den som innehar ett företagsinteckningsbrev ska innehavet antecknas i företagsinteckningsregistret.[7] Ett beslut av inskrivningsmyndigheten får överklagas till tingsrätt.[8]

Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden. Den som vill överklaga ett beslut av inskrivningsmyndigheten ska göra det skriftligen. Skrivelsen ska lämnas in till inskrivningsmyndigheten.[9] Om fordran till företagsinteckningen understiger det intecknade beloppet blir det kvarvarande beloppet inte ägarhypotek, till skillnad från pant i fast egendom.

Bestämmelserna om företagshypotek är en återgång till de regler som gällde före 2004.[10][11]

FotnoterRedigera

 1. ^ 4 kap. 1 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 2. ^ 1 kap. 2 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 3. ^ 1 kap. 3 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 4. ^ 2 kap. 1 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 5. ^ 5 § Förmånsrättslagen (1970:979)
 6. ^ 3 kap. 3 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 7. ^ 4 kap. 19 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 8. ^ 4 kap. 23 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 9. ^ 4 kap. 24 § Lag (2008:990) om företagshypotek
 10. ^ ”Proposition 2007/08:161, Företagshypotek – en bättre säkerhet för lån till företag”. Sveriges riksdag. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2007/08&bet=161&typ=prop. Läst 13 april 2021. 
 11. ^ ”Civilutskottets betänkande 2008/09:CU5, Utskottets förslag och kammarens omröstning”. Sveriges riksdag. http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2008%2f09%3aCU5. Läst 13 april 2021. 

Se ävenRedigera