Företagshypotek är en säkerhetsrätt som ersatt företagsinteckning från 1 januari 2009. Företagsinteckning var en inteckning i ett företags tillgångar som till exempel inventarier, varulager och kundfordringar. Företagsinteckningen kunde användas som säkerhet för krediter.

Näringsidkare eller den som avser att utöva näring kan upplåta företagshypotek i sin näringsverksamhet genom att få visst belopp inskrivet i företagsinteckningsregistret.[1]

Registret förs av bolagsverket, som utfärdar bevis om inteckningen vilket kallas företagsinteckningsbrev. Dessa kan antingen vara skriftliga eller elektroniska.[2]

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev pantsätts genom att näringsidkaren överlämnar det som säkerhet till en borgenär. Ett elektroniskt anses ha pantsatts när borgenären har registrerats som inteckningsbrevshavare.[3]

Företagshypoteket omfattar en näringsidkares lösa egendom som hör till näringsverksamheten utom kassa- eller bankmedel, finansiella instrument eller egendom som kan intecknas på annat sätt, till exempel luftfartyg och skepp. Företagshypoteket ger särskild förmånsrätt vid både utmätning och konkurs enligt 5 § förmånsrättslagen.[4][5] En företagsinteckning som sökts före annan företagsinteckning har företräde. Inteckningar som sökts på samma inskrivningsdag ger lika rätt.[6] På ansökan av den som innehar ett företagsinteckningsbrev ska innehavet antecknas i företagsinteckningsregistret.[7] Ett beslut av inskrivningsmyndigheten får överklagas till tingsrätt.[8] Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden. Den som vill överklaga ett beslut av inskrivningsmyndigheten ska göra det skriftligen. Skrivelsen ska lämnas in till inskrivningsmyndigheten.[9] Om fordran till företagsinteckningen understiger det intecknade beloppet blir det kvarvarande beloppet inte ägarhypotek, till skillnad från pant i fast egendom.

Bestämmelserna om företagshypotek är en återgång till de regler som gällde före 2004.[10][11]

FotnoterRedigera

 1. ^ https://lagen.nu/2008:990#K4P1
 2. ^ https://lagen.nu/2008:990#K1P2
 3. ^ https://lagen.nu/2008:990#K1P3
 4. ^ https://lagen.nu/2008:990#K2P1
 5. ^ https://lagen.nu/1970:979#P5
 6. ^ https://lagen.nu/2008:990#K3P3
 7. ^ https://lagen.nu/2008:990#K4P19
 8. ^ https://lagen.nu/2008:990#K4P23
 9. ^ https://lagen.nu/2008:990#K4P24
 10. ^ Proposition 2007/08:161, Företagshypotek – en bättre säkerhet för lån till företag
 11. ^ Civilutskottets betänkande 2008/09:CU5, Utskottets förslag och kammarens omröstning

Se ävenRedigera