Föredragande, i allmänhet en person, vilken det åligger att framställa ett mål eller ärende inför den, som däröver har att besluta.

Är den beslutande myndigheten kollegial, har föredraganden ofta själv att delta i beslutet. Sådant är till exempel förhållandet i hovrätterna, där vissa mål föredras av ledamöterna efter dem emellan skedd fördelning, samt i de centrala ämbetsverk, där det kollegiala arbetssättet ännu är bibehållet.

I Högsta domstolen däremot, liksom numera i de flesta centrala administrativa ämbetsverken, deltar föredraganden (revisionssekreterare, byråchef m.fl.) inte i beslutet. Föredragande inför regeringen är chefen för det departement, till vilket ärendet hör.

KällorRedigera