Föräldraledighet är den ledighet som beviljas av stat och företag i samband med barns födelse och under småbarnstiden. Från att tidigare bara avsett moderns rätt till ledighet blir det nu allt vanligare att även fadern ges någon form av rätt till ledighet. Utformningen av dessa rättigheter skiljer sig mycket åt mellan länder.

EU redigera

Se även Europeiska sociala stadgan (artikel 8).

Kvinnorna inom EU har, oberoende av vilket land de arbetar i, rätt till minst 14 veckors sammanhängande mammaledighet, med en obligatorisk barnledighet på minst två veckor före och efter förlossningen. Om nödvändigt för mammans hälsa bör hon få andra arbetsuppgifter eller ledigt så länge som nödvändigt. Graviditeten kan inte användas som uppsägningsgrund under mammaledigheten. Lönen under mammaledighet bör minst motsvara sjukdagpenning.[1]

Småbarnsföräldrar har rätt till minst tre månaders föräldraledighet vid barnets födelse eller adoption.[1]

Längden på ledigheterna varierar stort inom EU, med tiderna i Norden längre än genomsnittet. I en del länder motsvarar mamma- eller föräldraledigheten minimikraven; en del länder var tvungna att förlänga ledigheterna i och med minimikraven.[1]

Belgien redigera

Mammaledigheten är 15 veckor. Föräldraledigheten är 3 månader, enligt EU:s minimikrav.[1]

Danmark redigera

I Danmark har kvinnliga arbetstagare rätt att vara lediga (vilket i Danmark kallas barselsorlov) från 4 veckor före förväntad förlossning fram till 14 veckor efter förlossning. Pappan har rätt till 2 veckors ledighet under de första 14 veckorna efter förlossningen. Efter de 14 veckorna har bägge föräldrarna möjlighet till 32 veckor med dagersättning. Det kan utsträckas till 40 veckor men då utan ersättning. Det finns ingen generell rätt till betald ledighet vid vård av sjukt barn.[2]

Finland redigera

 
Föräldrar som nyss fått sin "mammalåda".

I Finland har mamman rätt till 105 vardagar (ca 3½ mån) moderskapsledighet. Föräldrarna delar därefter på 158 dagar (drygt 5 mån) föräldraledighet.[1] Föräldraledigheten förlängs vid tidig födsel eller tvillingfödsel.[3][4]

Fadern har rätt till faderskapsledighet under eller efter moderskapsledigheten, högst 54 vardagar. Mödrar vars arbete är olämpligt vid graviditet, t.ex. på grund av kemikalier, kan få särskild moderskapsledighet före den egentliga moderskapsledigheten.[4][5]

För dessa familjeledigheter utbetalas moderskapspenning, föräldrapenning, faderskapspenning respektive särskild moderskapspenning. En del av dessa penningar kan helt eller delvis utbetalas oberoende av eventuellt arbete, under deltidsarbete eller under arbete i hemmet.[5][4] Därtill har familjen rätt till moderskapsunderstöd, som vanligen tas ut i form av moderskapsförpackningen, en låda med babykläder och tillbehör såsom sängkläder och flergångsblöjor. Understödet kan också tas ut som en summa på 140 euro.[6][7] Moderskapsförpackningen, införd under en tid då spädbarnsdödligheten ännu var hög i Finland, har under senare år fått uppmärksamhet internationellt och en anpassad variant ingår 2017 i vissa biståndsprojekt.

Dagpenningarna är 70, 75 eller 90 % (olika för olika penningar och perioder) av en trehundradel av årsarbetsinkomsten om denna är högst 32 892 euro (2013), därefter en mindre andel.[8]

Efter perioden för föräldraledighet har föräldrarna rätt till vårdledighet tills barnet fyller tre år. Föräldrar till adoptivbarn har rätt till vårdledighet tills två år efter adoptionen, dock högst till skolstarten. Båda föräldrarna kan inte samtidigt vara vårdlediga.[9] Om ett barn sköts hemma betalas statligt hemvårdsstöd på 338,34 euro/månad (med förhöjning om barnen är fler och med möjlighet till ett inkomstberoende vårdtillägg),[10] och många kommuner betalar ett frivilligt tilläggsbelopp, för att avlasta dagvården eller för att locka småbarnsfamiljer.

Tills barnet gått ut andra klass (i vissa fall längre) kan en vuxen i hushållet ha rätt till partiell vårdledighet, det vill säga förkortad arbetstid.[11]

Vid plötslig sjukdom, då barnet inte ännu fyllt tio, har den vuxna eller en förälder rätt till tillfällig vårdledighet på högst fyra dagar.[12]

Annan vuxen i hushållet, i synnerhet annan vårdnadshavare, jämställs med förälder för vissa av förmånerna.

Polen redigera

I Polen är föräldraledigheten 5 ½ månader, varav två veckor är frivillig pappaledighet.

Sverige redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Föräldraförsäkringen i Sverige.

I Sverige har föräldrarna rätt att vara helt lediga från barnets födelse fram till det är 18 månader.[13] Föräldrapenning kan utbetalas 480 dagar fram till att barnet är 12 år (enbart 96 dagar kan sparas efter barnet fyllt 4 år). Tillfällig föräldrapenning utbetalas vid barnets sjukdom eller ordinarie vårdares sjukdom. Kvinnor har rätt till havandeskapspenning.[14]

De senaste åren har fler pappor tagit ut föräldraledighet. Under 2017 användes 28 % av alla föräldraledighetsdagarna av män och 72 % av dagarna användes av kvinnor.[15]

Föräldrapenning för personer som driver aktiebolag i Sverige redigera

För personer som driver aktiebolag beräknas ersättningen på den lön personen tagit ut de senaste 12 månaderna. Är aktiebolaget nystartat grundar försäkringskassan ersättning på det senaste kalenderåret. [16]

Tyskland redigera

Mammaledigheten är 14 veckor, enligt EU:s minimikrav. Föräldraledigheten är totalt högst tre år.[1]

Asien redigera

Singapore redigera

4 månader

Amerika redigera

Kanada redigera

Sammanlagd 55 veckor av föräldraledighet med 55% av lönen (högst $595 CAD i veckan i ersättning). 15 veckor med 55% av lönen i mammaledghet gäller för den födande föräldern, ytterligare 40 veckor av föräldraledighet med 55% av lönen ska delas med högst 35 veckor tagna av en förälder (man kan välja att istället ta ut 69 veckor i ledighet med 33% av lönen). (Källa: https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-maternity-parental.html)

USA redigera

Föräldrar har rätt till 3 månader föräldraledighet vardera, som dock inte behöver vara betald. Eftersom man vanligen kan få anställningen uppsagd utan skäl kan föräldraledighet vägras av arbetsgivare med hot om avsked.

Källor redigera

 1. ^ [a b c d e f] ”EU:s miniminormer för mamma- och föräldraledighet”. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131004220001/http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/10858_sv.htm. Läst 4 okt 2008. 
 2. ^ ”Havandeskaps- och föräldraledighet”. Arkiverad från originalet den 7 juli 2007. https://archive.is/20070707132337/http://www.oresunddirekt.com/article.aspx?type=article&id=34126. Läst 4 okt 2008. 
 3. ^ ”Sjukförsäkringslagen”. Finlex. http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20041224. Läst 1 oktober 2013.  9 kap. Föräldradagpenningar, 10 § Föräldrapenningsperiod
 4. ^ [a b c] ”Arbetsavtalslagen”. Finlex. http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055. Läst 1 oktober 2013.  4 kap Familjeledighet
 5. ^ [a b] ”Sjukförsäkringslagen”. Finlex. http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20041224. Läst 1 oktober 2013.  9 kap. Föräldradagpenningar
 6. ^ ”Moderskapsunderstöd och moderskapsförpackningen”. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131004214238/http://www.kela.fi/web/sv/gravid_moderskapsunderstod-och-forpackningen. Läst 1 oktober 2013. 
 7. ^ ”Moderskapsförpackningen”. http://www.kela.fi/web/sv/mammaladan. Läst 1 oktober 2013. 
 8. ^ ”Sjukförsäkringslagen”. Finlex. http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20041224. Läst 1 oktober 2013.  11 kap Beloppet av dagpenningsförmånerna
 9. ^ ”Arbetsavtalslagen”. Finlex. http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055. Läst 1 oktober 2013.  4 kap Familjeledighet, 3 § Vårdledighet
 10. ^ ”Hem och familj – Stöd till barnfamiljer och stöd för boende”. Arkiverad från originalet den 15 mars 2017. https://web.archive.org/web/20170315181552/http://www.kela.fi/documents/12084/0/Hem_o_familj_broschyr_Fpa.pdf. Läst 15 mars 2017. 
 11. ^ ”Arbetsavtalslagen”. Finlex. http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055. Läst 1 oktober 2013.  4 kap 4 § Partiell vårdledighet
 12. ^ ”Arbetsavtalslagen”. Finlex. http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055. Läst 1 oktober 2013.  4 kap 6 § Tillfällig vårdledighet
 13. ^ ”Anställda och föräldraledighet”. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161009202228/https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/foralder. Läst 18 januari 2017. 
 14. ^ ”Föräldrapenning - Försäkringskassan”. https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/XckxDsIwDEDRszB4ThAbW4W4ACxVl8gFt1htbcsx4fp0YWH7Xy8NqU-DYOMZg1Vw3b__PLazYbzgeOogX1SCJO7XcqNqKpUbQTbnhmHkFfKkjuuTHLKglxFdKMpek0b81NFIhGWG7O_ReSm6lT9KtnSHL3leftE!/. Läst 18 januari 2017. 
 15. ^ ”Uttag av föräldrapenning per kön 2017”. https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a8eb2e62-409b-4092-bcd9-7cb6e70eb79e/statistik-foraldrapenninguttag-2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=. Läst 14 maj 2019. 
 16. ^ ”Föräldrapenning vid ägande av aktiebolag”. Arkiverad från originalet den 22 mars 2023. https://web.archive.org/web/20230322235328/https://attdriva.se/personal/foraldraledighet/. Läst 30 mars 2018.