Europeiska unionens officiella tidning

officiell tidning som ges ut av Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning (EUT), tidigare Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT), är en officiell tidning som ges ut av Europeiska unionen varje vardag på unionens samtliga 24 officiella språk. I EUT offentliggörs bland annat antagna rättsakter.

EUT distribueras av Publikationsbyrån och omfattar två serier: lagstiftning (L) och meddelanden och upplysningar (C). L-serien innehåller bland annat förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden, medan C-serien innehåller bland annat sammanfattningar av avkunnade domar av EU-domstolen, rapporter från Europeiska revisionsrätten och protokoll från Europaparlamentets sammanträden.[1] Utöver L- och C-serierna finns även en bilaga, S-serien, som innefattar information om unionens offentliga upphandlingar. Rättsakter som offentliggörs i EUT tilldelas ett celexnummer.

EUT gavs ut för första gången den 30 december 1952, under namnet ”Europeiska kol- och stålgemenskapens officiella tidning”. Efter upprättandet av Europeiska gemenskaperna ändrades namnet till ”Europeiska gemenskapernas officiella tidning”.[2] Genom Nicefördraget, som trädde i kraft den 1 februari 2003, fick EUT sitt nuvarande namn. Sedan den 1 juli 2013 är i regel endast den elektroniska versionen av EUT giltig med rättsverkan; denna finns tillgänglig genom EUR-Lex.[3] Rättsakter publiceras sedan den 1 oktober 2023 separat i EUT, istället för i utgåvor med flera rättsakter.[1]

Handlingar som offentliggörs redigera

Offentliggörande enligt fördragen redigera

Följande handlingar måste enligt unionens fördrag alltid offentliggöras i EUT:

Bindande rättsakter träder i kraft den dag som anges i rättsakten eller, om sådana bestämmelser saknas, tjugo dagar efter offentliggörandet.[4]

Offentliggörande enligt offentlighetsförordningen redigera

Följande handlingar måste enligt offentlighetsförordningen alltid offentliggöras i EUT, om inte särskilda skäl motiverar att handlingen i fråga sekretessbeläggs:[7]

Offentlighetsförordningen föreskriver att även följande handlingar ska offentliggöras i största möjliga utsträckning:[7]

  • Initiativ som läggs fram av en eller flera medlemsstater
  • Andra direktiv och beslut än de som måste offentliggöras enligt fördragen
  • Rekommendationer och yttranden

Det är upp till varje institution att i sin arbetsordning besluta om vilka övriga handlingar som ska offentliggöras i EUT.[7]

Andra offentliggöranden redigera

Exempel på andra typer av offentliggöranden i EUT innefattar:

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ [a b] ”1. EUT:s struktur”. Interinstitutionella publikationshandboken. Europeiska unionens publikationsbyrå. 1 oktober 2023. https://publications.europa.eu/code/sv/sv-110100.htm. Läst 8 mars 2024. 
  2. ^ ”Beslut om grundande av ”Europeiska gemenskapernas officiella tidning””. EGT P 17, 6.10.1958, s. 390. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31958D1006(01). 
  3. ^ ”Artikel 1.2 i rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning”. EUT L 69, 13.3.2013, s. 2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0216. 
  4. ^ [a b c d] ”Artikel 297 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 176. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  5. ^ ”Artikel 287.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 171. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  6. ^ ”Artikel 287.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 170. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  7. ^ [a b c] ”Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar”. EGT L 145, 31.5.2001, s. 47. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049. 

Externa länkar redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.