En empirisk formel anger förhållandet (med minsta möjliga heltal) mellan antal atomer av de olika slagen i en kemisk förening. En molekylfomel anger det verkliga antalet atomer av olika slag i en molekyl av ämnet.

ExempelRedigera

Ämne Molekylformel Empirisk formel
Vatten H2O H2O
Metan CH4 CH4
Bensen C6H6 CH
Glukos C6H12O6 CH2O
Svavel S8 S
Strukturformler Andra framställningar
Elektronformel Valensformel Nattaprojektion Skelettformel Konstitutionsformel Summaformel Empirisk formel
Metan       existerar inte CH4 CH4 CH4
Propan         CH3–CH2–CH3 C3H8 C3H8
Ättiksyra         CH3–COOH C2H4O2 CH2O
Vatten       existerar inte existerar inte H2O H2O