Drottninghög är en stadsdel belägen i nordöstra Helsingborg. Området beboddes av 3 000 personer den 31 december 2018[2]. Sitt namn har stadsdelen fått av en förhistorisk gravhög som tidigare fanns på platsen.

Drottninghög
Stadsdel
File:Drottninghög skylt.jpg
Land Sverige
Kommun Helsingborgs kommun
Stad (tätort) Helsingborg
Koordinater 56°3′43″N 12°43′41″Ö / 56.06194°N 12.72806°Ö / 56.06194; 12.72806
Area 53 hektar[1]
Folkmängd 3 000 (2018)[2]
Befolkningstäthet 57 inv./ha
Statistikkod B022
Helsingborg stadtteil drottninghog.svg
Portal: Coat of arms of Helsingborg, Sweden.svg Portal:Helsingborg
Innergård.
Grönyta.

StadsbildRedigera

Bostadsområdet begränsas av Vasatorpsvägen i söder, Drottningshögsvägen i norr och öster och Regementsvägen i väster. Områdets bebyggelse består totalt av 52 flerbostadshus, som till största delen utgörs av lamellhus i tre våningar, orienterade i nord-sydlig riktning, uppdelade i tre olika områden som omger centrumbebyggelsen i stadsdelens mitt. I varje område finns ett u-format hus med loftgångar, som skiljer sig från den övriga bebyggelsen. Lamellhusen är orienterade kring gemensamma gårdar med hårdytor, medan området mellan de grupperade husen utgörs av en bredare grönyta. Byggnaderna och områdets stadsplan styrdes av en produktionsmetod som kallades för "produktionsanpassad projektering", vilket betydde att arkitekternas vision fick stå tillbaka för byggherrens och entreprenörens syn på effektivt och rationellt byggande. Husens placering bestämdes mer av var rälsen för byggkranarna drogs än av hur rummet mellan dem ansågs vara utformat enligt arkitekterna.

Lamellhusen är utförda i prefab-element av betong och har i de flesta fall plantak. Husen är något uppdelade i olika huskroppar som är diskret förskjutna från varann för att bryta upp de annars enformiga fasaderna. Fasaderna mot gårdarna är slutna till uttrycket, medan fasaderna mot grönytorna är mer öppna. Byggnaderna förbinds med olika cykel- och gångstråk och all biltrafik är förlagd till områdets ytterkanter genom gatorna Blåkullagatan, Grönkullagatan och Rökullagatan, där parkering och garage ligger ut mot de omgivande matargatorna.

Centralt placerat i söder ligger Drottninghögs centrum, där bebyggelsen är lägre och utgörs av olika serviceverksamheter, butiker och skola. Centrumbyggnaden ligger ut mot Vasatorpsgatan och dess byggnader är orienterade kring två hårdlagda, torgliknande ytor. Norr om byggnaden, på en mycket central plats i området, ligger Drottninghögsskolan med tillhörande skolgårdar och i väster ligger Den gode herdens kyrka. I nordväst ligger ett större grönområde med friluftsbad i det norra hörnet och tennisplan och lekplats i söder.

HistoriaRedigera

Under medeltiden bestod området som nu utgör stadsdelen Drottninghög till största delen av fäladsmark mellan Helsingborg och den nu nästan helt försvunna byn Filborna. Byn var belägen i korsningen mellan nuvarande Vasatorps-/Välavägen och Hunnetorpsvägen, numera Österleden, och bestod under medeltiden av 18 gårdar med tillhörande marker. Bebyggelsen har genom arkeologiska undersökningar kunnat dateras tillbaka till början av 900-talet. Äldre spår är av mer fragmenterad art och är därför svår att analysera, men på grund av bebyggelsens kontinuitet kan platsen ha varit bebodd ännu tidigare.[3] Spår av människor i området kan spåras tillbaka till bondestenåldern.[4] En numera försvunnen gravhög från yngre bronsåldern, som i folkmun kallades för Dronningahöjen, har gett stadsdelen dess namn. Denna kan ses på den skånska rekognosceringskartan från 1810 tillsammans med två andra gravhögar.[5] Dessa högar låg ungefär 50 meter öster om nuvarande Fredriksdals vattentorn. Då drottninghögar oftast förekommer i samband med kungshögar är det möjligt att den större av dessa högar varit en kungshög.[5] Drottninghögen undersöktes första gången 1903, vilket resulterade i ett antal bronsåldersfynd. Högen kom att förändras kraftigt under andra världskriget, då en bunker anlades på platsen och när bostadsområdet byggdes ut på 1960-talet togs högen efter ytterligare undersökningar bort helt.

Längs områdets nordvästra sida löpte en större landsväg från Helsingborg mot Ängelholm och Småland. Området användes fram till enskiftet som betesmarker, främst för befolkningen i Filborna, men även Helsingborgs invånare släppte ut sitt boskap på bete i området. Några klara gränser mellan de två orternas ägor ses inte förrän en karta från 1700-talets början, då lantmätaren Laurentz Wretsmay stakade ut gränserna i området. Den nuvarande stadsdelen Drottninghög kom därigenom att till största delen ligga på Filborna bys ägor; endast den allra västligaste delen tillhörde Helsingborg.[6]

När enskiftet började genomföras i Sverige med start vid 1700-talets slut, kom Filborna by successivt att delas upp och gårdar flyttades från byn ut i åkerbygden. Gård nr 5 flyttades under 1800-talets början ut till området kring drottninghögen och kom därför att benämnas efter denna. Denna gård kom däremot senare att grävas bort och flyttas till en ny plats vid Drottninghögsvägen. Från 1918 kom gården att mestadels syssla med fruktodling som så småningom kom att omfatta ett 14 hektar stort område söder om gården. Gården hade under 1900-talets första decennier även en större jordgubbsodling, men fokuserade senare all verksamhet till fruktodling. Innan utbyggnaden av bostadsområdet var den enda bebyggelsen i området ett antal mindre småindustrier, bland annat fanns en grusgrop med kalkbränneri tillhörande Helsingborgs Cinders- & Kalkfabriks AB.

Under 1960-talets början började planerna för utbyggnaden av området att ta form. Projektet var Helsingborgs stads dittills största och omfattade 1 100 lägenheter uppförda mellan 1966 och 1969. Bostäderna byggdes i Helsingborgshems regi till en total kostnad av 87 miljoner kronor.

DemografiRedigera

Statistikområdet Drottninghög hade 3 069 invånare den 1 januari 2012, vilket utgjorde 3,1 % av befolkningen i hela Helsingborgs tätort (här alla statistikområden i Helsingborgs kommuns innerområde, motsvarande Helsingborgs tätort inklusive vissa närliggande småorter). Medelåldern var vid samma tid 33,6 år, vilket är den näst lägsta medelåldern av Helsingborgs stadsdelar, efter Mariastaden.[7] Ålderfördelningen i stadsdelen är kraftigt förskjuten åt åldersgrupperna för barn och ungdomar. Drottninghög är den stadsdel med högst andel i åldern 10 till 19 år (17,8 %) och näst högst andel i åldern 0 till 9 år (17,2 %), efter Mariastaden. Samtidigt har stadsdelen några av de lägsta andelarna personer i åldrarna 50 till 59 år, samt 60 till 69 år.[8]

Andelen personer med utländsk bakgrund, alltså personer som antingen är födda utanför Sverige eller har föräldrar som båda är födda utanför Sverige, var inom statistikområdet 70,7 %, vilket är den överlägset högsta andelen i staden och högt över medelvärdet för Helsingborg med 28,8 %. Av de invånare som är födda utanför Sverige har Drottninghög den lägsta andelen personer födda i Norden och en högre andel födda utanför Europa än genomsnittet för staden.[9]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Åldersfördelning (2011)
Åldersgrupp Andel
0–9 17,2 %
  
10,4 %
  
10–19 17,8 %
  
10,2 %
  
20–29 14,4 %
  
15,5 %
  
30–39 13,4 %
  
13,1 %
  
40–49 12,4 %
  
13,3 %
  
50–59 9,2 %
  
12,3 %
  
60–69 7,1 %
  
11,6 %
  
70–79 5,1 %
  
7,6 %
  
80– 3,4 %
  
6.0 %
  
Medelålder 33,6
  
41,8
  
       Utländsk bakgrund (2011)
Andel 70,7 %
  
28,8 %
  
Födelseland (för födda utanför Sverige)
Region Andel
Övriga Norden 3,4 %
  
12,3 %
  
Övriga Europa 47,9 %
  
48,7 %
  
Övriga Världen 48,7 %
  
39,1 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[7][9]

Utbildning och inkomstRedigera

Befolkningen på Drottninghög hade den 31 december 2011 en generellt sett lägre utbildningsnivå än Helsingborg som helhet. Andelen invånare mellan 20 och 64 år med endast förgymnasial utbildning var den högsta bland stadens stadsdelar och andelen med eftergymnasial utbildning är den lägsta i staden.[10] Medelinkomsten för statistikområdet uppgick 2010 till 240 300 kronor jämfört med 315 500 kronor för Helsingborg som helhet, vilket är den lägsta i staden. Kvinnornas medelinkomst uppgick till 80,7 % av männens, vilket är mindre skillnad än för hela Helsingborgs tätort där andelen uppgick till drygt 76 %.[11]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Utbildningsnivå (2011)
Utbildning Andel
Förgymnasial 31,9 %
  
15,2 %
  
Gymnasial 46,4 %
  
46,0 %
  
Eftergymn. (<3 år) 9,8 %
  
16,1 %
  
Eftergymn. (≥3 år) 8,2 %
  
20,7 %
  
Ingen uppgift 3,6 %
  
2,1 %
  
       Förvärvsinkomst (2010)
Kön Inkomst
Kvinnor 213,6
  
272,7
  
Män 264,7
  
357,8
  
Medel 240,3
  
315,5
  
Källa: Helsingborgs stad.[10][11]

Sysselsättning och hälsaRedigera

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år uppgick år 2011 till totalt 19,9 %, vilket är den högsta siffran bland Helsingborgs stadsdelar. Ungdomsarbetslösheten (för personer mellan 18 och 24 år) låg på 16,6 %, även det över medel, och arbetslösheten för personer mellan 55 och 64 år var 10,4 %.[12] Den öppna arbetslösheten uppgick 2010 till 4,6 %.[13] Andelen förvärvsarbetande uppgick 2010 till totalt 46,2 %.[14] Av de med arbete i stadsdelen pendlade 742 personer till arbeten utanför stadsdelen år 2010, medan 1 008 pendlade in från utanför Drottninghög till arbeten i stadsdelen.[15] Antalet arbetsplatser i stadsdelen var samma år 1 058. Den största arbetsgruppen, med 503 sysselsatta, var inom handel och transport.[16] Andelen studerande var 6,5 %.[13]

År 2010 var 11,9 % av befolkningen förtidspensionerad, vilket är högre än medel.[13] Det genomsnittliga antalet frånvarodagar på grund av sjukdom för stadsdelen uppgick år 2011 till 47,2 dagar, vilket är högre än de 29,4 dagar som gäller för Helsingborg som helhet. Ohälsotalet var avsevärt större för kvinnorna än för männen.[17]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Arbetslöshet (2011)
Åldersgrupp Andel
Totalt (18–64 år) 19,9 %
  
9,4 %
  
18–24 år 16,6 %
  
12,1 %
  
55–64 år 10,4 %
  
7,6 %
  
       Ohälsotal (2011)
Kön Dagar
Kvinnor 58,0
  
34,6
  
Män 35,3
  
24,2
  
Medel 47,2
  
29,4
  
Källa: Helsingborgs stad.[12][17]

Politiska sympatierRedigera

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
Parti Andel
Moderaterna 7,1 %
  
31,5 %
  
Socialdemokraterna 65,6 %
  
30,6 %
  
Sverigedemokraterna 10,5 %
  
10,2 %
  
Miljöpartiet 5,0 %
  
9,3 %
  
Folkpartiet 1,7 %
  
7,1 %
  
Vänsterpartiet 5,4 %
  
3,6 %
  
Kristdemokraterna 0,8 %
  
2,9 %
  
SPI 1,3 %
  
2,0 %
  
Centerpartiet 0,7 %
  
1,9 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[18]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Statistikområden Helsingborg”. Öppna Helsingborg. Helsingborgs stad. https://helsingborg.opendatasoft.com/explore/dataset/statistikomraden-helsingborg/table/. Läst 26 maj 2019. 
 2. ^ [a b] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px. Läst 26 maj 2019. 
 3. ^ Larsson & Söderberg, sid 71
 4. ^ Thomasson, sid 66
 5. ^ [a b] Thomasson, sid 63
 6. ^ Thomasson, sid 31
 7. ^ [a b] Helsingborgs stad. Medelålder och folkmängd 2011-12-31 Arkiverad 14 december 2013 hämtat från the Wayback Machine..
 8. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder[död länk]. Senast uppdaterad 31 maj 2012. Läst 18 juli 2012.
 9. ^ [a b] Helsingborgs stad. Folkmängd med utländsk bakgrund efter ålder 2011-12-31[död länk].
 10. ^ [a b] Helsingborgs stad. Befolkningen 20-64 år, efter utbildningsnivå 2011-12-31[död länk].
 11. ^ [a b] Helsingborgs stad. Förvärvsinkomst år 2010[död länk].
 12. ^ [a b] Helsingborgs stad. Arbetslösa (öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd) oktober 2011[död länk].
 13. ^ [a b c] Helsingborgs stad. Befolkningens sysselsättning år 2010 (20-64 år)[död länk].
 14. ^ Helsingborgs stad. Förvärvsarbetande efter kön, förvärvsintensiteter 2010[död länk].
 15. ^ Helsingborgs stad. Arbetspendling 2010[död länk].
 16. ^ Helsingborgs stad. Sysselsatta efter näringsgren 2010[död länk].
 17. ^ [a b] Helsingborgs stad. Ohälsotal 2011[död länk].
 18. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Valresultat i kommunvalen efter delområde, valår och avgivna röster mm.[död länk]. Senast uppdaterad 3 januari 2011. Läst 19 juli 2012.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera

 •   Wikimedia Commons har media som rör Drottninghög.
 • Drottabladet - områdets egen hemsida
 • DrottningH - information från Helsingborgs stad om ett projekt för att över minst 20 år ”utveckla och förändra bostadsområdet Drottninghög”