Schacktermer

Wikimedia-listartikel
(Omdirigerad från Drag (schack))
Den här artikeln använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.

Schacktermer avser termer som används i brädspelet schack.

ARedigera

AnalysRedigera

För andra betydelser, se Analys.

En analys är en retrospektiv studie av en position som avser att påvisa de bästa spelmöjligheterna för båda sidor.

AngreppRedigera

Angrepp, anfall eller attack avser aktivt spel. Motsatsen är försvar.

Avbrutet partiRedigera

Ett avbrutet parti är ett parti där spelet tillfälligt avslutats för att återupptas vid ett senare tillfälle. Innan datorernas intåg var det vanligt att partier i turneringar gick till avbrott efter ett antal timmars spel. Spelarna kunde då ha ett eller flera hängpartier att spela klart senare. När ett parti avbryts så förseglar en av spelarna sitt sista drag, och det draget utförs inte på brädet förrän partiet återupptas.

BRedigera

BatteriRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Ett batteri bestående av två torn och en dam
För andra betydelser, se Batteri (olika betydelser).

Ett batteri är två eller flera pjäser på samma linje eller diagonal. Ett batteri på en linje består vanligen av torn och ibland även dam, medan ett batteri på en diagonal vanligen består av löpare och dam.

BondemarschRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Bondemarsch i italienskt parti

En bondemarsch, eller bondestorm, innebär att flera bönder snabbt marscherar mot motståndarens försvarare.

CRedigera

CentraliseringRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Tydlig centralisering

Centralisering innebär att flytta en pjäs mot centrum. Vissa pjäser, framför allt springarna och damen, medverkar mer i spelet när de befinner sig i centrum. I slutspelet vill man även centralisera kungen.

CentrumRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Centrumrutorna är markerade med ett "X"
För andra betydelser, se Centrum.

Centrum är de fyra mittersta rutorna på schackbrädet. Centrum kan vara slutet eller öppet.

DRedigera

DamflygelRedigera

Damflygeln avser linjerna a, b och c på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller kungsflygeln.

DragRedigera

Ett drag betyder att en pjäs flyttas. Ibland innebär termen att både vit och svart har utfört var sitt drag. Det finns två mer specifika termer:

  • Heldrag, som betecknar att både vit och svart utfört var sitt drag. Denna term är ovanlig.
  • Halvdrag, som betecknar ett drag av antingen vit eller svart. Denna term används främst inom schackprogram och motsvaras av engelskans ply.

DiagonalRedigera

En diagonal är en rät linje på ett schackbräde bestående av likfärgade rutor som löper snett över brädet. Diagonalerna som går från ett hörn till det motstående hörnet kallas de långa diagonalerna.

DubbelbondeRedigera

En dubbelbonde är två bönder av samma färg på samma linje. Det är ofta en svaghet i bondeställningen eftersom bönderna inte kan försvara varandra. Det kan också uppstå ett hål framför bönderna.

ERedigera

En passant

FRedigera

FilRedigera

För schacktermen fil, se Linje. För andra betydelser, se Fil.

FMRedigera

FM, eller FIDE-mästare, är en schacktitel under IM.

FältRedigera

Ett schackbräde består av 64 fält (eller rutor), varav 32 är vita och 32 är svarta. Det finns 8 fält på varje linje och 8 fält på varje rad.

FördelRedigera

För huvudbegreppet inom handelsteori, se Komparativa fördelar.

En spelare har en fördel då dennes pjäsuppställning på något sätt är bättre än sin motståndares motsvarighet. Detta innebär att en av sidorna har en viss överlägsenhet gentemot den andra. En fördel kan både vara materiell och positionell. Positionella fördelar kan i sin tur delas upp i temporära dynamiska fördelar (såsom större pjäsaktivitet) samt permanenta statiska fördelar (såsom färre bondeöar).

FörgåvaRedigera

Det då en schackspelare ger sin motståndare en fördel genom att redan före ett schackpartis början ta bort en eller flera av sina schackpjäser; vanligtvis som en sorts handikapp för att utjämna skillnader i färdighet mellan de båda tävlande. Numera används i stället vanligtvis olika former av tidshandikapp, med hjälp av schackklocka.

FörhandRedigera

Att spela en öppning i förhand innebär att vit gör de drag som svart gör i motsvarande öppning med omvända färger. Exempel: 1.e4 c5 är sicilianskt parti medan 1.c4 e5 är sicilianskt i förhand (en variant av engelskt parti). De strategiska planerna är ungefär desamma men eftersom vi drar först och har ett extra tempo kan han ofta spela mer aktivt än svart gör med omvända färger.

FörseglingsdragRedigera

 
Förseglingskuvertet från ett avbrutet parti mellan Jefim Geller och Bent Larsen i mars 1966

Ett förseglingsdrag är ett drag som görs i samband med att ett parti avbryts. Spelaren som ska försegla sitt drag skriver ner det, utan att utföra det på brädet och utan att motståndaren ser det. Draget läggs sen i ett kuvert som ges till domaren. När spelet återupptas öppnar domaren kuvertet och draget utförs på brädet.

FörsvarRedigera

Försvar avser passivt spel. En öppning vald av svart kallas vanligtvis för ett försvar. Motsatsen är angrepp.

GRedigera

GMRedigera

GM, eller stormästare, är en schacktitel ovanför IM.

GABIÖRedigera

Akronym för de fem standardtaktikerna i schack, dvs Gaffel, Avdragare, Bindning, Instängning och Överlastning. Används främst inom svenskt nybörjarschack.

HRedigera

HalvdragRedigera

Se Drag.

HeldragRedigera

Se Drag.

HålRedigera

Ett hål i bondeställningen är ett fält som inte kan försvaras av en bonde. Det är en svaghet i bondeställningen eftersom motståndaren kan placera till exempel en springare där som blir svår att driva bort. Se Bondestruktur.

HängpartiRedigera

Ett hängparti är ett avbrutet parti som ska spelas klart vid en senare tidpunkt.

IRedigera

IMRedigera

IM, eller internationell mästare, är en schacktitel under GM men ovanför FM.

InterzonturneringRedigera

Interzonturneringar spelades tidigare som en del av processen för att utse en utmanare om VM-titeln. De bästa i interzonturneringarna gick vidare till en kandidatturnering. FIDE arrangerade interzonturneringar mellan 1948 och 1993.

Isolerad bondeRedigera

En isolerad bonde saknar bönder av samma färg på angränsande linjer och kan därför inte garderas av andra bönder.

JRedigera

J'adoube

J'adoube är ett uttryck som används när en spelare vill rätta en pjäs på spelplanen utan att bli bunden av regeln att vidrörd pjäs skall flyttas.

KRedigera

KandidatturneringRedigera

En kandidatturnering är en schackturnering för att utse utmanaren till VM-titeln. Vinnaren av kandidatturneringen får möta den regerande världsmästaren i en VM-match. FIDE har arrangerat kandidatturneringar sedan 1950. Under perioden 1965 till 1993 spelades i stället kandidatmatcher (utslagsmatcher) för att utse utmanaren.

KolumnRedigera

För schacktermen kolumn, se Linje.

KompensationRedigera

Kompensation, eller komp, är möjlig ersättning för frivilligt offrat material (såsom en bonde eller kvalitet) eller frivillig skapelse av andra svagheter i sin egen position (såsom dubbelbönder eller isolerade bönder). Syftet med dessa uppoffringar är att eventuellt skapa en bättre fördel för sig själv än motståndarens. En spelare kan exempelvis erhålla positionell kompensation i form av en halvöppen linje för en offrad bonde.

KungsflygelRedigera

Kungsflygeln avser linjerna f, g och h på schackbrädet. Övriga linjer tillhör centrum eller damflygeln.

KvalitetRedigera

För ett värde eller unikhet, se Kvalitet.

Att vinna kvalitet innebär en vinst av ett mot torn mot en lätt pjäs (springare eller löpare).

LRedigera

LinjeRedigera

 
Ett schackdiagram med f-linjen markerad med röd ram

Linjer är de åtta vertikala kolumnerna av rutorschackbrädet, bokstaverade från a till och med h.

Låst centrumRedigera

Se "Slutet centrum".

Lätt pjäsRedigera

Löpare och springare kallas för lätta pjäser.

MRedigera

Maroczy-uppställningenRedigera

Maroczy-uppställningen är en bondestruktur i centrum som karaktäriseras av vita bönder på c4 och e4. Se Bondestruktur.

NRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven N.

ORedigera

OppositionRedigera

Opposition är en spelställning i schack där de båda kungarna står mitt emot varandra på samma rad eller linje åtskilda av ett fält. Den som inte är vid draget i en sån ställning sägs ha opposition vilket är en fördel i slutspel eftersom motståndarens kung måste vika åt sidan och man kan rycka fram med sin egen kung. Om kungarna står längre ifrån varandra på samma rad eller linje, åtskilda av ett udda antal fält, sägs den som inte är vid draget ha fjärropposition. Det är också en fördel eftersom man från en sån ställning kan tvinga till sig direkt opposition när kungarna avancerar. På samma sätt har man diagonalopposition när kungarna står på samma diagonal med ett udda antal fält mellan sig. Opposition är ett viktigt begrepp i bondeslutspel där det ofta är nödvändigt att ha opposition för att kunna vinna.

PRedigera

PartiRedigera

Ett parti är en spelomgång, som endast består av en spelad omgång.

En schackturnering kan exempelvis bestå av flera partier. En partivinst ger vanligtvis 1 poäng, oavgjort ½ poäng och en förlust 0 poäng. Vinnaren av turneringen blir då den som fått störst sammanlagd poängsumma. I andra fall kan ett parti vara en del av en match mellan två schackspelare.

PattRedigera

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet. Patt blir därmed ibland en räddning för en spelare som håller på att förlora ett parti.

PlanRedigera

En plan är en väl övervägd ordning av operationer som syftat till att uppnå ett konkret mål, som tar hänsyn till situationen på schackbrädet och är ständigt uppdaterad av motståndarens handlingar. Schackspelare strävar i sina planer efter att utnyttja sina egna fördelar för den aktuella positionen samtidigt som de försöker marginalisera motståndarens fördelar. "Även en dålig plan är bättre än ingen plan alls".

En position har följande element:

  1. Kungens säkerhet
  2. Materialbalans
  3. Eventuella kombinationer
  4. Område och centrum
  5. Pjäsplacering och mobilitet
  6. Bondestruktur
  7. Kontroll över viktiga linjer eller rutor

PremoveRedigera

Ett premove, eller bokstavligt översatt ett fördrag, är i Internetsammanhang ett drag som spelas i förväg. Detta sker när en spelare genom sin schackklient fastslår vilket drag som ska spelas innan motståndaren har gjort sitt. Premove är en engelsk schackterm som saknar en svensk översättning.

ProtokollRedigera

För andra betydelser, se Protokoll.

Ett protokoll, eller partiprotokoll, innehåller nedtecknad beskrivning av ett parti. Vanliga matchfakta som skrivs ned är exempelvis tävling, serie, division, rond, bord, spelplats, speldatum, vits respektive svarts namn, klubb och rating samt dragserie. Även de spelade dragen och partiets resultat antecknas under spelets gång.

QRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Q.

RRedigera

RadRedigera

 
Ett schackdiagram med tredje raden markerad med röd ram

Rader är de åtta horisontella raderna av rutorschackbrädet, numrerade från 1 till och med 8.

RemiRedigera

Remi innebär att ett schackparti slutat oavgjort.

RutaRedigera

Ej att förväxla med Schackrutor (bakverk).

Se Fält.

SRedigera

SekundantRedigera

En sekundant assisterar en spelare under en match eller turnering. Vid viktiga matcher eller turneringar är det vanligt att elitspelare har en eller flera medhjälpare som arbetar med förberedelser inför kommande partier.

Slutet centrumRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Slutet centrum

Ett slutet eller låst centrum har bondekedjor i centrum. Se Bondestruktur.

SvartfältslöpareRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Exempel på möjliga förflyttningar för svartfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets mörka fält kallas svartfältslöpare.

TRedigera

TerrängfördelRedigera

Om den ene spelaren har mer plats för att manövrera med sina pjäser än motståndaren så sägs spelaren ha en terrängfördel.

TestamentsbondeRedigera

En testamentsbonde är en bonde på b2 eller b7. Dessa bönder kan ibland erövras med damen men det är inte riskfritt att göra det. Namnet kommer från en historia om en far som testamenterade sin förmögenhet till sin son med villkoret att han aldrig fick slå på b2. På engelska kallas detta en poisoned pawn.

TillbehörRedigera

Saker som tillhör schack och/eller användas när man spelar schack (t.ex. schackbräde, schackklocka och schackpjäser).

Tung pjäsRedigera

Torn och damer kallas för tunga pjäser.

URedigera

UtvecklingsförsprångRedigera

Om den ene spelaren får ut sina pjäser så att de kommer i spel snabbare än motståndarens pjäser så sägs spelaren ha ett utvecklingsförsprång.

VRedigera

VitfältslöpareRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Exempel på möjliga förflyttningar för vitfältslöpare

De löpare som endast kan förflytta sig över schackbrädets ljusa fält kallas vitfältslöpare.

VäntedragRedigera

Ett väntedrag är ett passivt men ofarligt drag, som spelas i väntan på ett initiativ från motståndaren.

WRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven W.

XRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven X.

YRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Y.

ZRedigera

ZonturneringRedigera

Zonturneringar spelades tidigare som en del av processen för att utse en utmanare om VM-titeln. De bästa i zonturneringarna gick vidare till en interzonturnering. För de större länderna fungerade de nationella mästerskapen som zonturneringar. Mindre länder grupperades i zoner. Exempelvis fanns 1963 nio zoner: 1. Västeuropa, 2. Centraleuropa, 3. Östeuropa, 4. Sovjetunionen, 5. USA, 6. Kanada, 7. Centralamerika, 8. Sydamerika och 9. Asien.

ÅRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Å.

ÄRedigera

Just nu saknar Wikipedia schacktermer som börjar på bokstaven Ä.

ÖRedigera

Öppet centrumRedigera

abcdefgh
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Öppet centrum

Ett öppet centrum har inga bondekedjor i centrum. Se Bondestruktur.

Externa länkarRedigera