Denitrifikation är en mikrobiologisk process där nitrat omvandlas till kvävgas (luftkväve). Processen utförs av denitrifikationsbakterier, som utvinner energi ur nitratet. Denitrifikation sker mest vid suboxiska förhållanden, d.v.s. vid pE-värden 3,4-8,5 när pH-värdet är 7. Vanligen sker denna reaktion i våtmarker, sjösediment eller vattenmättad åkermark.

Uttryckt som en halv redoxreaktion:

2NO3- + 10e- + 12H+ → N2 + 6H2O

Processen utnyttjas i reningsverk och anlagda våtmarker, för att minska utsläppen av nitrat till sjöar och hav och på så sätt minska övergödningen.

Se ävenRedigera