Den svenska psalmboken 1694 är en psalmbok sammanställd av Jesper Swedberg.

1694 års psalmbok
OriginalspråkSvenska
LandSverige
GenrePsalmbok
Förlag för förstautgåvanBurchardi Tryckeri, Stockholm
Utgivningsår1694
Del i serie
Ingår i serieDen svenska psalmboken
Efterföljs avDen svenska psalmboken 1695

Psalmer i 1694 års psalmbok redigera

I. Catechismus författad i Sånger redigera

I. Tijo Gudz Bud redigera

II. Trones Artiklar redigera

III. Herrans Bön redigera

IV. Om Döpelsen redigera

V. Om Herrans Nattward redigera

II. Konung Davids Psalmer redigera

III. Åhrlige Högtiders Psalmer redigera

I. Någre heligas Lofsånger redigera

II. Adwents Psalmer redigera

III. Julehögtids Psalmer - Om Christi Födelse redigera

IV. Nyåhrs Psalmer redigera

Om Jesu namn och wälgierningar redigera

V. Psalmer på Trettonde dagen redigera

VI. Om Christi pino och död redigera

VII. Om Christi Begrafning redigera

IIX. Påska Psalmer, Om Christi upståndelse redigera

IX. Om Christi Himmelsfärd redigera

X. Pingesdaga Högtid. Om then Helga Anda redigera

XI. Om then H. Trefaldighet redigera

XII. Uppå S. Michaelis dag. Om the H. Änglar redigera

XIII. Uppå alla Helgona dag redigera

XIV. Uppå Apostledagar redigera

IV. Psalmer öfwer Några Söndags Evangelier redigera

V. Åtskillige Läro-Psalmer redigera

Om Menniskiones fall och uprättelse redigera

Om Gudz Ord och församling redigera

Om Herrans Sabbaths Dag redigera

Böne Psalmer för Predikan redigera

Bönepsalm efter Predikan redigera

Om Antichristo redigera

Om Gudz nådige Beskydd redigera

Om Gudz Nåd och Syndernas Förlåtelse redigera

Om CHristi Förtienst/ Kiärlek och nådige Närwarelse redigera

VI. Bot Psalmer redigera

VII. Psalmer Om ett Christeligt Lefwerne redigera

I. I gemen redigera

 • 302. HWad godt kan jag doch giöra (8v) (1819 nr 206)
 • 303. JEsus är mitt lif och krona
 • 304. JAg tackar tig/ min Gud
 • 305. FÖr tig/ ah milde Herre Gud

Thet gyllene A.B.C.D

II. Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi redigera

III. Om Werldenes Wäsende/ Fåfängelighet och Föracht redigera

IV. Emot Dryckenskap redigera

V. Emot Okyskhet och Skiörlefnad redigera

VI. Emot Högfärd redigera

IIX. Psalmer i Bedröfwelse/ Kors och Anfächtning redigera

IX. Böne Psalmer redigera

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer redigera

XI. Psalmer i åtskillige nödtorfter redigera

I. Uti stora Landzplågor redigera

II. Om Frid redigera

III. Om Jordenes Fruchtbarhet redigera

IV. Om Hälsa och Sundhet redigera

XII. Psalmer För åtskillige Stånds personer, och wid besynnerliga tilfällen redigera

I. En Konungs Böne Psalm redigera

II. En Arfprintz Böne Psalm. redigera

III. En Kongl. Råds Böne Psalm redigera

IV. Lärares Böne Psalmer redigera

V. Psalmer angående Domare redigera

VI. Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet redigera

VII. Barna Psalmer redigera

VIII. Änckiors och Faderlösas Bönepsalm redigera

IX. En siuk menniskios Klagepsalm redigera

X. Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom redigera

XI. Psalmer för Resande til landz och watn redigera

XIII. Måltidz Psalmer redigera

XIV. Morgon och Afton Psalmer redigera

I. Morgon eller Afton Psalmer redigera

II. Morgon Psalmer redigera

 • 409. JAg wil af hiertans grunde
 • 410. TJg Herre/wil jag prisa
 • 411. JAg tackar tig genom tin Son
 • 412. AT tu mig i then mörcka natt
 • 413. LJus af lius/ o morgonstierna
 • 414. MJn Gud och Fader kiäre
 • 415. THen signade dag som wi här nu se
 • 416. O Gud tig ware lof och pris
 • 417. HWar med skal jag nu lofwa
 • 418. WAk vp min siäl/ gif ähra
 • 419. GOdt mod min siäl nu haf
 • 420. MOrgonrådan Gud skie heder
 • 421. O Gud/ wår sol/ hielp/ skiöld och hähr
 • 422. WAk vp min siäl!
 • 423. GUd har sin sol igen vpsatt
 • 424. WJ tacke tig rätt hiertelig

III. Afton Psalmer redigera

IV. Om the Tolf Dagsens Stunder redigera

XV. Död- och Begrafnings Psalmer redigera

I. Beredelse Psalmer emot döden redigera

II. Suckan i Dödzångest redigera

III. Begrafnings Psalmer redigera

XVI. Om the Allrayttersta redigera

I. Om then Yttersta Domen redigera

II. Om then Osaliga Ewigheten redigera

III. Om Helwetet redigera

IV. Om thet Ewiga Lifwet redigera

Referenser redigera