Civilsamhället eller det civila samhället är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av det offentliga, staten eller kommuner.[1] Exempel på aktörer inom det civila samhället är samverkande individer och olika idéburna sammanslutningar såsom välgörenhetsorganisationer, kyrkan, koloniträdgårdar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, privata stiftelser, ideella föreningar och andra institutioner som inte är offentligt finansierade.

UrsprungRedigera

Civilsamhället är ett begrepp som började användas i svenskan efter mönster från det engelska civil society. Till engelskan kom begreppet som en översättning av latinets societas civilis, ett begrepp som i sin tur kan spåras långt tillbaka. Den första kända användningen återfinns i Marcus Tullius Ciceros skrifter.

DefinitionRedigera

Idag finns flera relativt näraliggande definitioner. Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan i Stockholm definierar civilsamhället som det som finns mellan "det vi förstår som stat respektive näringsliv".[2] Den engelske sociologen Ernest Gellner definierar civilsamhället som "den samling av olika icke-statliga institutioner som är starka nog att väga upp staten och som, utan att förhindra staten från att utöva sin roll som upprätthållare av fred och medlare mellan betydande intressen, trots det kan förhindra den från att dominera och atomisera samhället."

I svensk användning av begreppet fokuserar man ofta på organisationer som föreningar, studieförbund, folkhögskolor och alla andra subjekt som inte utgör en del av myndigheterna eller av statsapparaten i övrigt. Det består då av så olikartade intressen som kyrkan, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, och välgörenhetsorganisationer. Civilsamhället kan emellertid också definieras som den utanför statsapparaten förekommande sociala interaktionen mellan medborgare.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin på lätt svenska: civil: "Men ursprungligen och fortfarande betyder civil också ungefär 'medborgerlig'. Det civila samhället handlar om hur människor lever tillsammans och tar hand om och hjälper varandra utan inblandning av myndigheter. Civil olydnad är att öppet bryta mot lagar som man tycker är oriktiga och orättvisa." Webbversion (kräver konto) läst 13 juli 2012.
  2. ^ Från nationalstat till näringsliv?: det civila samhällets organisationsliv i förändring, ISBN 9172586958