En bröstarvinge är arvlåtarens barn och barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led (avkomlingar).

Bröstarvingar i olika länders lagstiftning

redigera

Sverige

redigera

Bröstarvingar omfattas av den så kallade laglotten som stadgas i 7 kapitlet ärvdabalken (1958:637).

Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.
– 2 kap. 1 § ärvdabalken

Se även

redigera