Biskopsvisitation är ett av forumen för en biskop inom Svenska kyrkan att utöva tillsyn över församlingarna i stiftet och vissa andra kyrkliga sammanslutningar. En person som utför visitation kallas visitator.

Biskopen, som är ett självständigt organ, är ansvarig för att alla präster och diakoner i stiftet följer sina vigningslöften och att all verksamhet som församlingarna bedriver följer Svenska kyrkans tro och lära. Biskopen utövar sitt ansvar genom tillsyn och ledning och till sin hjälp har biskopen ofta en stiftsadjunkt (biskopens adjunkt) och kontraktsprostarna i stiftet.

Biskopsvisitationer görs kontraktsvis och genomförs regelbundet med ett antal år emellan. Visitationen är alltid föranmäld på ett tidigt stadium. Biskopsvisitationen utgår ifrån församlingsinstruktionen för respektive församling och brukar börja med att kyrkoherden och alla församlingens anställda som arbetar med församlingsverksamhet får skriftligt svara på ett antal frågor. Sedan besöker biskopen, biskopens adjunkt och kontraktsprosten församlingen för att tillsammans med kyrkoherden och de andra anställda i församlingen samtala kring svaren på frågorna. Ofta deltar även representanter för de till Svenska kyrkan knutna ideella föreningarna (till exempel lekmannaföreningar, syföreningar, körer och Svenska Kyrkans Unga).

Under samtalet för biskopens adjunkt protokoll som sedan alla parter får ta del av. Församlingen och biskopen arkiverar visitationsprotokollen, vilket möjliggör en tillbakablick i församlingsverksamhetens utveckling genom åren. Efter samtalet som ofta pågår under ett par timmar en kväll, firar man gudstjänst tillsammans. Biskopsvisitationen kan även föregås av att kontraktsprosten träffar kyrkoherden och de anställda ett par gånger för att samtala om ämnen som rör församlingsverksamheten.

Innan församlingen har en församlingsinstruktion att arbeta utifrån, gäller prästernas tjänstgöringsföreskrifter som underlag för biskopens visitation.