Bergvik Skog AB var ett av Sveriges största skogsägande bolag med en årlig avverkningsvolym på ca 6 miljoner m3 i Sverige. I Lettland var Bergvik Skog den största privata markägaren. Det svenska innehavet omfattade drygt 2,3 miljoner hektar och det lettiska drygt 0,1 miljoner hektar. Bergvik Skog ägde även tre skogsplantskolor som årligen levererade ca 55 miljoner plantor. Bolaget stöttade omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom att utveckla vindkraftparker och arrendera ut mark för vindkraftverk. Bergvik Skog arrenderade även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet. Bergvik Skog är sedan bolaget bildades 2004 FSC®- och PEFC-certifierat i Sverige och sedan 2013 FSC-certifierat i Lettland. Sedan 2014 är hela den svenska verksamheten även miljöcertifierat enligt ISO 14001. Bergvik Skog hade sitt säte i Falun och VD sedan 2010-2019 var Elisabet Salander Björklund.

Den 31 maj 2019 genomfördes den av Bergvik Skogs ägare tidigare aviserade omstruktureringen av Bergvik Skog. Bolaget avyttrade Bergvik Skog Öst till BillerudKorsnäs. Bergvik Skog Plantor, ett antal vindkraftsprojekt och tomtområdet Stabergsviken avyttrades till Stora Enso. Vidare delades Bergvik Skog Väst i 7 delar. [1]

Markinnehav SverigeRedigera

Bergvik Skogs svenska markinnehav ligger till största delen i Mellansverige men det omfattar även fastigheter i Halland, Härjedalen samt Jämtland. Största delen av markinnehavet är produktiv skogsmark men ca 15 % är lågproduktiv mark som inte kan producera över en skogskubikmeter per hektar och år. Dessa så kallade impediment är undantagna från aktivt skogsbruk genom lagstiftning. Av Bergvik Skogs totala produktiva skogsmarksinnehav på 1,9 miljoner hektar i Sverige är ca 100 000 hektar produktiv skogsmark långsiktigt frivilligt skyddad för naturvårdsändamål. Bergvik Skog avstår även från att bruka den fjällnära skogen ovan naturvårdsgränsen i Härjedalen och stora delar av den fjällnära skogen i Dalarna.

På Bergvik Skogs svenska skogsmark produceras huvudsakligen timmer och massaved av gran och tall. Ett handlingsprogram för en ökande andel lövträd och lövbestånd i Bergviks skogar finns, vilket på sikt ska leda till mer lövproduktion. Bergvik Skog har ingen egen massa- eller sågverksindustri. Den råvara som produceras köps av Stora Enso och Billerud Korsnäs som avverkningsrätter, vilka garanteras genom långsiktiga virkesavtal.

Markinnehav LettlandRedigera

Bergvik Skog etablerades i Lettland 2008 genom köpet av aktierna i de lettiska bolagen Sia Fraxinus och Sia Ruda. Därefter har ytterligare mark köpts in och innehavet uppgår numera till ca 0,1 miljoner hektar. Det lettiska innehavet består av många små spridda fastigheter med två huvudsakliga koncentrationer i den västligaste respektive den östligaste delen av landet. Skogsinnehavet om 79 000 hektar domineras av lövskog, framför allt björk. Idag har ca 11 % av mark-innehavet någon form av skydd inklusive reservat och skyddszoner (där viss brukning kan tillåtas). I den skyddade arealen ingår även nyckelbiotoper som har identifierats. Utöver skogen omfattar innehavet ca 24 000 hektar åkermark. Om åkermarken är av god kvalitet säljs den successivt av till lokala bönder, alternativt arrenderas den ut. Den åkermark som är av svagare kvalitet planteras med skog. För den lettiska verksamheten har Bergvik Skog sedan starten 2008 arbetat för att bygga upp en egen skoglig förvaltning. 2015 finns 23 heltidsanställda fördelat på huvudkontoret i Riga, distriktskontoren i Ludza och Kuldiga.

VindkraftRedigera

Bergvik Skog verkar för etablering av vindkraftverk på bolagets mark i Sverige. Syftet för Bergvik Skog är att öka bolagets avkastning och värde samt att bidra till omställningen av Sveriges energisystem. Bergvik Skog upplåter arrenden för vindkraft men utvecklar även egna större vindkraftprojekt. Projekten överlåts sedan till annan part som bygger vindparken. Vid utgången av 2015 finns det 107 vindkraftverk på bolagets mark, totalt bidrar dessa med ca 900 GWh förnyelsebar el per år.

PlantskolorRedigera

Bergvik Skog har tre plantskolor belägna i Nässja i Gästrikland, Sör Amsberg i Dalarna och Sjögränd i Värmland. Plantskolorna har totalt 53 anställda. Tillsammans levererade plantskolorna ca 60 miljoner plantor på ett år, framför allt av gran och tall. Ungefär 70 % av plantorna används till återplantering på Bergvik Skogs marker, resterande säljs till externa kunder. Bergvik Skog äger även eller har del i ett antal fröplantager. För att skydda plantorna mot snytbaggar, en av de värsta skadegörarna på skogsplantor, erbjuder Bergvik Skog Plantor tre olika typer av skydd. De mekaniska skydden Bugstop och Conniflex samt det kemiska skyddet Merit Forest. Ungefär hälften av de producerade plantorna får någon form av skydd mot skadegörare, en sjunkande andel utgörs av kemiskt skydd.

ÄgareRedigera

Bergvik ägs, förutom av Stora Enso och Billerud Korsnäs, i huvudsak av institutionella ägare. Stora Enso AB 49 %, FAM AB 15 %, Länsförsäkringar 14,9 %, Billerud Korsnäs AB 5, 0 %, Kåpan pensioner Försäkringsförening 5,0 %, 3:e AP-fonden 4,9 %, Persson Invest 1,7 %, Tham Invest AB 1,2 %, Nordea Liv Sverige 1,0 %, AB Karl Hedin 0,9 %, Proventus 0,6 %, Stora Enso Gemensamma Pensionsstiftelse 0,2 %, mindre innehav 0,6 %.

HistorikRedigera

Bergvik Skog AB koncernen bildades den 25 mars 2004 i samband med att Bergvik Skog förvärvade all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs AB tidigare ägde i Sverige. Totalt var detta 1 542 000 hektar produktiv skogsmark från Stora Enso och 321 000 hektar från Korsnäs. Bergvik förvärvade samtidigt två skogsplantskolor från Stora Enso och en från Korsnäs. Namnet är kopplat till Bergvik och Ala AB, som köptes av dåvarande Stora.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”Omstrukturering genomförd | Bergvik Skog”. Arkiverad från originalet den 18 juni 2019. https://web.archive.org/web/20190618080704/https://www.bergvikskog.se/omstrukturering-genomford/. Läst 18 juni 2019. 

Externa sidorRedigera