Bandspärrfilter eller bandstoppfilter är ett filter som dämpar signaler vars frekvens ligger mellan två bestämda frekvensvärden men släpper igenom övriga frekvenser. Bandspärrfilter med mycket smal bandbredd brukar kallas notch-filter. Motsatsen till ett bandspärrfilter är ett bandpassfilter

enkelt bandspärrfilter
amplitudkaraktäristik för ett idealt bandspärrfilter visande både positiva och negativa vinkelfrekvenser

Se även

redigera