Avgiftsföreläggande är enligt svensk lag ett föreläggande som Konkurrensverket kunde utfärda för godkännande till ett företag som erkänt att företaget brutit mot Konkurrenslagen i fall som inte var tvistiga. Om avgiftsföreläggandet godkänts av företaget gäller det som en lagakraftvunnen dom och innebär att Konkurrensverket inte behöver gå till domstol för att yrka på att företaget ska betala en konkurrensskadeavgift. Om avgiftsföreläggandet inte godkänts av företaget är det utan verkan och Konkurrensverket får gå till domstol för att yrka på att företaget betalar konkurrensskadeavgiften, vilket då avgörs genom rättegång. Bestämmelserna om avgiftsföreläggande infördes den 1 november 2008.[1]

Ändringarna i konkurrenslagen och den nya konkurrensförordningen som började gälla den 1 mars 2021 gav en större befogenhet till Konkurrensverket.[1][2] Bland annat får Konkurrensverket, från den 1 mars 2021, besluta om ett företag som brutit mot Konkurrenslagen ska betala en konkurrensskadeavgift i alla konkurrenstillsynsärenden.[2] I och med att dessa ändringar trädde i kraft upphörde bestämmelserna om avgiftsföreläggande.[1] För avgiftsförelägganden som godkänts före den 1 mars 2021 gäller och tillämpas dock de tidigare bestämmelserna.[1] Konkurrensverkets beslut om konkurrensskadeavgift kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.[1]

BeskrivningRedigera

Ett avgiftsföreläggande ska innehålla uppgift om

  1. det företag som föreläggandet avser,
  2. överträdelsen och de omständigheter som är nödvändiga för att känneteckna den,
  3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
  4. den konkurrensskadeavgift som föreläggs företaget.[1]

Godkänt föreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom. Om det inte godkänts är det utan verkan.[1]

KällorRedigera