Avgiftsföreläggande är en nyhet inom Konkurrenslagen.

Konkurrensverket har inte tidigare kunnat besluta att ålägga ett företag avgiftsföreläggande. Verket kan sedan den 1 november 2008 besluta om avgiftsföreläggande, dock endast i fall som inte är tvistiga. Myndigheten kan i så fall utfärda ett avgiftsföreläggande för godkännande av det berörda företaget.

Ett avgiftsföreläggande ska innehålla uppgift om

  1. det företag som föreläggandet avser,
  2. överträdelsen och de omständigheter som är nödvändiga för att känneteckna den,
  3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
  4. den konkurrensskadeavgift som föreläggs företaget.[1]

Godkänns föreläggandet gäller det som lagakraftvunnen dom. Om det inte godkänns är det utan verkan.[2]

FotnoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/2008:579#K3P17
  2. ^ https://lagen.nu/2008:579#K3P16