Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.

Nukleosidanaloga omvänt transkriptas-hämmareRedigera

 • Zidovudin (AZT)
 • Abakavir (ABC)
 • Lamivudin (3TC)
 • Didanosin (ddl)
 • Zalcitabin (ddC)
 • Stavudin (d4T)
 • Emtricitabin

Omvänt transkriptas-hämmare av icke-nukleosid-typRedigera

 • Nevirapin
 • Efavirenz

ProteashämmareRedigera

 • Saquinavir
 • Nelfinavir
 • Indinavir
 • Ritonavir
 • Amprenavir
 • Fosamprenavir
 • Tipranavir
 • Atazanavir
 • Lopinavir

FusionshämmareRedigera