Anders Gustaf Barchæus, född 26 september 1735 i Västerås och död 1806 i Uppsala, var en svensk nationalekonom.

Barchæus blev adjunkt i ekonomi- och handelsrätt vid Uppsala universitet 1773, han erhöll professors titel 1782. Han var en entusiastisk ivrare för sin tids modevetenskap, den praktiska ekonomin, och företog vidsträckta resor i Sverige och utlandet för studier, särskilt av jordbrukets ekonomiska och tekniska förhållanden, och trädde under en vistelse i Paris i nära förbindelse med fysiokraterna.

Barchæus skrev omfattande resejournaler, som delvis ännu är opublicerade (förvaras på Uppsala universitetsbibliotek), samt en rad skrifter rörande råd i hushållsfrågor.

Litteratur (urval)Redigera

  • Förslag til bränwins- förtäringens hämmande i Swerige, utan förbud och utan hinder i tilwärkningen, 1769
  • Landtbrukets hjälp genom sådana underrättelsers framskaffande om de nordiska orterna, som kunna befordra ett enfaldigt och fördelaktigt skattläggnings-sätt, 1770
  • Svar på kongl. vetenskaps academiens fråga, angående bästa sättet at uphjelpa åkerbruket, som erhållit den, för år 1773, utlofvade dubbla belöning, 1774
  • Utdrag utur profeszoren Anders Gustaf Barchaei. Antekningar i landthushållningen, under resor, så wäl inom, som utom fäderneslandet. Åren 1772 till och med 1778 1828-29.
  • A. G. Barchæi resa genom Västmanlands län 1772, 1923
  • Underrättelser angående landthushållningen i Halland, 1924
  • Resa i Kalmar län år 1775, 1959

KällorRedigera