Andelig Dufworöst är en psalmbok författad av Olof Kolmodin den äldre med stark prägel av herrnhutism. Den utkom i minst 15 upplagor, varav den första kom 1734. Förläggare och tryckare var bland andra Carl Stolpe. Av de 133 psalmerna är 80 texter översatta från Benjamin Schmolcks psalmtexter. Samlingen fick en uppföljning 1933 då Svenska Kyrkans Diakonistyrelses förlag gav ut ett urval av dess psalmer i psalmboken Morgonvisor och aftonpsalmer; texterna bearbetades något för sin tids språkbruk.

Andelig Dufworöst
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgiven1700-talet

Poeten Anna Maria Lenngren omnämner i sin dikt Törstsläckningen denna allmänt spridda psalmbok:

...
Med hårdt friserad tur och nationella drägten
Så nitiskt gör bekant hvart svaghets-ögonblick
        Af fruar i och utom slägten
        Och sprider ut kring stad och land
Hur mången flickas dygd på balen gått till fanders
Och noga talar om hvart tappadt strumpeband,
        Med Dufvorösten i sin hand
        Och näsan täppt utaf Dimanders,
        Just den matronan, som man vet
Att, när hon säga skall en sak af vigtighet,
        Högtidligt fattar sin trumpet
...

Andelig Dufworöst 6:e upplagan 1770 redigera

Den sjätte upplagen kom 1771 tillsammans med författarens böneskifter Den Trogna Själens Gyldene Rökelse-Kar också i en sjätte utgåva. Psalmboksdelen, av dessa bägge sammanbundna böcker, innehåller 133 numrerade psalmer. Den 1 september 1731, med den första utgåvan skrev Johan Rosenadler följande förord:

Denna Bok, som så ymnog är af upmuntring til Gudelig andakt wid hwarjehanda tilfällen, och desz utan med särdeles nöje befinnes hafwa i akt tagit de Reglor, som höra til wårt Modersmåls Rimkonst, lärer förmodligen så i det förra, som det senare målet skaffa en allmän nytta, när den i Dagsljuset genom Trycket befordras.

Också Kolmodin själv skriver ett förord, i vilket han förklarar hur boken omändrats. Först har han ”sökt i möjeligaste måttan, undwika twänne Vocalers (Sjelfljudningars) sammanstötande mot hwarannan, som ofta förorsakar ett hemligt oljud” samt för det andra ”Sångernas Hufwud-Titlar worden förökad” och så för det tredje ”bifoga det så kallade Gyldene Rökelse-Karet”. Slutligen omtalar Kolmodin att ”förläggaren med detta Formatet, welat göra Boken både lindrigare til inköpet och widare til bruket”.

Texten är tryckt i frakturstil och skriven i enlighet med den tidens stavning. I det första ”Registret”, som omfattar sex sidor, presenteras de tio särskilda avdelningarna och de olika sångernas ”Hufwud-Titlar”. Efter presentationen av alla 133 sångtexterna finns ett psalmregister där första versens inledningsrad räknas upp i bokstavsordning. Psalmerna anges här med första versens inledningsstrof och titeln, efter varje sökbart psalmnamn, är den titel psalmerna har i registret.

Första Afdelningen. Böne-Röst. redigera

Andra Afdelningen. Sorg- och Klage-Röst. redigera

Tredje Afdelningen. Tröste-Röst. redigera

Fjerde Afdelningen. Bättrings-Röst. redigera

Femte Afdelningen. Gudelig Förnöjelses Röst. redigera

Sjette Afdelningen. JESUS Andakts-Röst. redigera

Sjunde Afdelningen. Lof- och Tacksägelse-Röst. redigera

Ottonde Afdelningen. Tilfällig Andakts-Röst. redigera

Nionde Afdelningen. Döds-Betraktelse-Röst. redigera

Tionde Afdelningen. Gudelig Upmuntrings-Röst. redigera

Tilökning. redigera

Externa länkar redigera