Allmänna gaskonstanten, R, är en konstant som uppträder i allmänna gaslagen och andra tillståndsekvationer för gaser. Den är en produkt av Boltzmanns konstant och Avogadros tal och har det numeriska värdet 8,3144621(75) J mol-1 K-1.

För gaser är i tekniska sammanhang volymen 25 liter per mol vid temperaturen 300 K och trycket 1 bar en god approximation (0,23 % fel) och via detta kan sedan exempelvis densiteten hos en gas enkelt beräknas om man känner till molmassan.

Den allmänna eller ideala gaskonstanten är relaterad till en ideal (teoretisk) gas utan några krafter eller bindningar mellan gasmolekylerna (eller gasatomerna). I verkligheten råder i princip alltid - i varje fall vid atmosfärstryck och högre - vissa intermolekylära krafter eller bindningar mellan molekylerna i en (reell) gas och utnyttjande av den allmänna gaslagen med den allmänna gaskonstanten ger delvis felaktigt resultat. Tryckberäkningar med den allmänna gaslagen ger olika avvikelser mot verkligheten beroende på vilken gas det handlar om. En gas blir alltmer "ideal" ju lägre trycket är eftersom avståndet mellan gasmolekylerna (eller gasatomerna) då ökar, samtidigt som krafterna mellan molekylerna, som skapar avvikelserna från det ideala gastillståndet, då minskar.