Allmän förvaltningsdomstol

typ av domstol som avgör mål som gäller förhållandet mellan den enskilde och det allmänna

En allmän förvaltningsdomstol är i Sverige en typ av domstol som avgör mål som i huvudsak gäller förhållandet mellan den enskilde och det allmänna, exempelvis stat och kommun. De allmänna förvaltningsdomstolarna har tre instanser: förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.[1] Vanliga måltyper inkluderar tvångsvård, socialförsäkring, rätt till ekonomiskt bistånd, skattemål samt återkallelse av körkort. Förfarandet vid en allmän förvaltningsdomstol regleras framförallt i förvaltningsprocesslagen.

Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Särskilda domstolar
Mark- och miljödomstolar
Mark- och miljööverdomstolen
Migrationsdomstolen
Migrationsöverdomstolen
Patent- och marknadsdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol

Första instans redigera

Detta avsnitt är en sammanfattning av Förvaltningsrätt (domstol).

Förvaltningsrätterna är den lägsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige.[2] Det finns 12 förvaltningsrätter.

Högre instanser redigera

Det finns tre instanser av allmänna förvaltningsdomstolar i Sverige. Den som är missnöjd med en dom i förvaltningsrätten kan därför i vissa fall få den prövad av två ytterligare domstolar efter överklagande.

Den andra instansen bland svenska allmänna förvaltningsdomstolar är kammarrätten. Det finns fyra kammarrätter: i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Jönköping.[3]

Överklagande av kammarrättens beslut prövas av den högsta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen.[4] Högsta förvaltningsdomstolen prövar bara mål av principiellt viktig karaktär, det behövs prövningstillstånd för att mål skall prövas där.

Personal redigera

I förvaltningsrätterna finns lagmän, rådmän, assessorer, fiskaler, och föredragande samt notarier och kanslianställda.

Källor redigera

Författningstext redigera

  • Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
  • Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Noter redigera

  1. ^ 1 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
  2. ^ 1 § 4 stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
  3. ^ 1 § 3 stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
  4. ^ 2 § 1 stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.