Akten om val till Europaparlamentet

Europeiska flaggan Europeisk unionsrätt
Europeiska unionens valakt
Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet
Utfärdat av medlemsstaterna
Undertecknat i Bryssel, Belgien
Rättslig grund art. 138 FEEG
Offentliggjort i EGT L 278 1976
Celexnummer 41976X1008
Juridiskt bindande ja
Undertecknat 1976-09-20
Ikraftträdande 1978-07-01
Annan lagstiftning
Ändrad genom beslut 2002/772/EG
Utgör en del av kompletterande lagstiftning
Status: Ändrad unionsrätt

Europeiska unionens valakt, formellt akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, är en del av Europeiska unionens kompletterande lagstiftning och reglerar hur val till Europaparlamentet ska utformas och genomföras. Akten antogs genom ett beslut av representanter för Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, den 20 september 1976,[1] och trädde i kraft den 1 juli 1978. Den antogs med fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen samt fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen som rättslig grund. Aktens natur är dock mellanstatlig och för att träda i kraft var den tvungen att ratificeras av alla medlemsstater i enlighet med respektive konstitutionella bestämmelser.[2]

Ikraftträdandet av akten möjliggjorde anordnandet av de första direkta valen till Europaparlamentet 1979. Akten ändrades genom ett beslut som antogs av rådet under 2002,[3] och som trädde i kraft den 1 april 2004.[4]

Under 2018 antog Europeiska unionens råd, på förslag av Europaparlamentet, ytterligare ändringar av valakten. Dessa träder i kraft först efter att de har godkänts av alla medlemsstater i enlighet med deras egna konstitutionella bestämmelser, troligtvis i god tid inför Europaparlamentsvalet 2024.[5]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet om akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet”. EGT L 278, 8.10.1976, s.1-4. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41976D0787:SV:NOT. 
  2. ^ ”Akt om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet”. EGT L 278, 8.10.1976, s.5-11. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41976X1008(01):SV:NOT. 
  3. ^ ”Rådets beslut av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val till Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (2002/772/EG, Euratom)”. EGT L 283, 21.10.2002, s.1-4. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:283:0001:0004:SV:PDF. 
  4. ^ [1]
  5. ^ [2]
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.