Övergångsställe

plats på en väg eller gata avsett för fotgängare att passera över vägen

Övergångsställe, tidigare skyddsväg i Finland, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen. Det markeras med vägmärket Herr Gårman, och vita streck är vanligen målade på vägen. Det är emellertid vägmärket som visar var övergångsstället är beläget.

Övergångsställen ska inte förväxlas med så kallade gångpassager. Gångpassagen är avsedd för gående som vill passera vägen, men eftersom den saknar både vägmärket och målade markeringar på gatan är det inget övergångsställe i laglig mening, och de gående har därför väjningsplikt. En gångpassage kan istället markeras med en förhöjning eller avsmalning i körbanan, som bildar ett farthinder för biltrafik, och en sänkning av trottoarkanterna.

Bevakat och obevakat övergångsställeRedigera

 
Ett övergångsställe i Stockholm 1950, före införandet av "zebraränder".
 
En korsning med traditionella och diagonala övergångsställen i Tokyo.

Det finns två typer av övergångsställen, obevakade samt bevakade. Vid de obevakade har fordonsförare skyldighet att stanna och ge företräde till gående som vill passera. De bevakade är utrustade med trafiksignaler som avger ljus- och ofta även ljudsignaler.

Vid ett bevakat övergångsställe visas en grön signal (oftast kallad "grön gubbe"), för fotgängare när det är tillåtet att passera, och en röd signal ("röd gubbe") när det inte är tillåtet att passera. En blinkande grön signal indikerar att det inom kort blir röd signal och att man därför inte bör gå ut på övergångsstället, utan istället vänta tills det blir grön signal igen. För ljudsignaler gäller att en snabbt pulserande signal innebär grön gubbe, medan en långsamt pulserande innebär röd gubbe.

Det är olagligt att gå mot röd gubbe, men det är dock inte straffbart så länge man inte orsakar fara för trafiken. Ett övergångsställe anses även vara bevakat om polis dirigerar trafiken, men vid ett bevakat övergångsställe har fordonsförare fortfarande väjningsplikt mot fotgängare som på rätt sätt gått ut på övergångsstället, även om en polisman ger tecken att köra[1] Om ljussignalen är ur funktion på ett bevakat övergångsställe räknas detta som obevakat.

Ljudsignaler vid ett övergångsställe:
1. Långsam signal indikerar röd gubbe
2. Pip indikerar ett tryck på knappen
3. Snabb signal indikerar grön gubbe.

I Sverige finns inget förbud att cykla på ett vanligt övergångsställe[2], men som cyklist räknas man inte som gående och har därför inget företräde på övergångsstället. Istället måste cyklister precis som andra fordonsförare anpassa sin hastighet till situationen.

Stockholm var den första staden i Norden att införa trafiksignalreglerade, diagonala övergångsställen, en i innerstan i korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan[3] och en i korsningen Mikrofonvägen/Telefonvägen i Hägersten.[4] De infördes på prov i slutet av oktober 2020, för en testperiod som planeras pågå till slutet av augusti 2021.[4] I en korsning med diagonala övergångsställen kan gående gena tvärs över korsningen. Medan fotgängarna i en korsning med diagonala övergångsställen har grönt ljus, har all fordonstrafik från samtliga riktningar rött ljus, vilket anses bidra till en säkrare miljö för samtliga trafikanter.

 
Det första diagonala övergångsstället i Sverige, korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan, 2020

Utseende för övergångsställeRedigera

I vägmärkesförordningen finns beskrivet hur ett övergångsställe ska se ut. Där regleras även vilka färger som är tillåtna. I Sverige är den tillåtna färgen vit. Gul färg kan få användas vid vägarbeten. För alla andra färger behövs särskilt tillstånd, något som uppmärksammades när Nacka kommun 2018 lät måla ett övergångsställe i regnbågsfärgerna under Pridefestivalen[5]

TrafikförordningRedigera

I Sverige infördes 1998 en ny trafikförordning (1998:1276) som ersatte den tidigare vägtrafikkungörelsen (1972:603). Förordningen trädde i kraft den 10 oktober 1999 och förtydligade bland annat att fordonsförare har "[...] väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället", något som tidigare inte uttryckligen angetts. Förordningen kom därför att i folkmun kallas "Zebralagen".

Möte och omkörning på vägRedigera

Nedan ett utdrag ur 3 kap. Trafikförordning (1998:1276), om möte och omkörning på väg:

 • 40 § Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller en obevakad cykelöverfart.
 • 41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
 1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
 2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
 3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.
 • Om ett fordon före ett övergångsställe eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelöverfarten.

Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförareRedigera

Nedan ett utdrag ur 3 kap. Trafikförordning (1998:1276), om skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare:

 • 60 § Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman. En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelöverfarter.
 • 61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen. En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.
 • 62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.
 • 63 § Bestämmelser om förbud mot att köra om och passera andra fordon strax före eller på ett övergångsställe eller en cykelöverfart finns i 40 och 41 §§.

Skyldigheter mot fordonstrafik med cykel och mopedRedigera

Nedan ett utdrag ur 6 kap. Trafikförordning (1998:1276), om trafik med cykel och moped vid färd på väg:

 • 6 § Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Vid cykelpassager har cyklister väjningsplikt mot trafiken på korsande gata.[6]

Bestämmelser för gående på vägRedigera

Nedan ett utdrag ur 7 kap. Trafikförordning (1998:1276), om bestämmelser för gående på väg:

 • 3 § Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, ska gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan ska korsas utan onödigt dröjsmål.
 • 4 § Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

BildgalleriRedigera

ReferenserRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera