Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogrammen för hotade arter (ÅGP) är en del i arbetet med de av riksdagen uppsatta miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogrammen tas fram för de arter eller livsmiljöer som löper risk att utrotas eller försvinna. De flesta, men inte alla, av arterna finns upptagna på ArtDatabankens rödlista över hotade arter i kategorierna Akut hotad, Starkt hotad och Sårbar.

I Sverige är 2000 arter under hot om utrotning för 500 av dessa kommer att åtgärdsprogram att tas fram till år 2010. I åtgärdsprogrammet för en art beskrivs arten, dess livsmiljö, hot mot arten och vilka åtgärder som är aktuella för att bevara arten. Flodpärlmussla, Mnemosynefjärilen och fisken asp är några arter för vilka åtgärdsprogram har tagits, eller kommer att tas fram.

Arbetet drivs av Naturvårdsverket och Länsstyrelserna.

Källor och externa länkarRedigera

Se ävenRedigera

Miljömål