Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har till uppgift att på Åland verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. Dessutom svarar myndigheten för att veterinärvård tillhandahålls. Myndigheten är underställd Ålands landskapsregering och landskapsregeringen handhar den allmänna styrningen, samt övervakningen av myndigheten. Myndigheten inrättades den 1 januari 2008.

Myndigheten sköter de uppgifter som tidigare har sköttes av miljöprövningsnämnden, miljöinspektionen vid landskapets miljöbyrå och miljöhälsovården vid Ålands hälso- och sjukvård, samt djurskyddsfrågorna från miljömedicinska byrån och alkoholfrågorna från socialvårdsbyrån.

AnsvarsområdenRedigera

Myndigheten handlägger ärenden som berör följande

 • Alkoholfrågor (alkoholtillstånd, tillsyn och statistik)
 • Avfallshantering (till exempel Lagrings- och behandlingsanläggningar, deponier, sanering av förorenad mark, tillståndspliktig avfallsverksamhet, transport av avfall)
 • Buller (till exempel vid nöjespark, skjutbanor, motorsportbana och övriga bullerstörningar)
 • Byggnadstillsyn (offentliga lokaler, hygienlokaler och inomhusmiljö)
 • Djur (djurskydd, djurgårdar, inklusive anmälningar)
 • Energi (till exempel kraftverk och pannor, oljedepåer, skogsindustri, vindkraftverk)
 • Kemikaliehantering (till exempel kemisk industri, bränslestationer, tvätterier, sjukhus, tryckerier)
 • Livsmedel (till exempel livsmedelshantering och hygien, livsmedel, egenkontroll, matförgiftningar)
 • Mark- och bergverksamhet (till exempel asfaltverk, stenkrossar, täktverksamhet, begravningsplatser/begravning)
 • Produktsäkerhet, uppgifter enligt produktsäkerhetslagstiftningen
 • Tobakslagstiftningen, övervakning
 • Transporter och därmed anslutna verksamheter (till exempel flygplats, hamnar, buss- och lastbilsdepåer)
 • Vattenfrågor (till exempel fyllnads- och grävningsarbete, vattenreglering, fiskodlingar, reningsverk, dricksvatten, badstränder)

Ytterligare enheterRedigera

Till myndigheten hör också veterinärvården på Åland och ÅMHM Laboratoriet.

 • ÅMHM Laboratoriet handhar de uppgifter som tidigare sköttes av Ålands landskapsregerings Miljölaboratorium, Ålands Försöksstations laboratorium samt Ålands hälso- och sjukvårds livsmedelslaboratorium. Laboratoriet utför bl.a. mikrobiologiska livsmedelsundersökningar, vattenprovtagning/analyser samt analyser av bl.a. näringsinnehåll i foder, jord och kreatursgödsel.
 • Veterinärvården består dels av djurhälsovård (förebyggande verksamhet) och djursjukvård (praktik), dels av veterinär tillsynsverksamhet.

Externa länkarRedigera